Uusi tutkimushanke on käynnistynyt

30.1.2018
Dosentti Marja Tiilikaisen johtama tutkimushanke Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita (2018‒2021) on käynnistynyt Siirtolaisuusinstituutissa vuoden alussa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. Hanke tutkii tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia arjen turvallisuuden kokemuksiin ja organisoimiseen haavoittuvien maahanmuuttajien ja heidän transnationaalisten perheidensä keskuudessa ja se koostuu kolmesta osaprojektista:

Johanna Leinosen projekti Perheet hajallaan: Arkielämän rakentuminen erossa perheenjäsenistä tutkii, miten Suomen kiristynyt perheenyhdistämislainsäädäntö vaikuttaa pakolaistaustaisten siirtolaisten perhe-elämään. Hänen tavoitteenaan on ottaa selvää, millaisia strategioita Afganistanista, Irakista ja Somaliasta kotoisin olevat henkilöt kehittävät pyrkiessään tuomaan perheenjäseniään Suomeen. Tutkimus tuo esiin, miten siirtolaiset selviävät tilanteessa, jossa perheen erillään olo jatkuu pidemmän aikaa. Kuinka erossa olo vaikuttaa aikuisten ja alaikäisten siirtolaisten arkipäivän turvallisuuden tunteeseen? Leinonen selvittää myös, millaisia verkostoja ja merkityksellisiä ihmissuhteita siirtolaiset luovat Suomessa lähiomaisten poissa ollessa. Tutkimuksen keskiössä ovat siis siirtolaisuuden hallinnan, ajan ja perhettä koskevien käsitysten risteymät. Aineisto kerätään haastattelemalla sekä aikuisia että alaikäisiä siirtolaisia.

Abdirashid Ismailin projekti Maahanmuuton uusi hallinto Suomessa ja ylirajaiset somalialaiset maahanmuuttajat: Selviytymisen strategioita ja arjen kokemuksia selvittää Suomen uusien maahanmuuttoa koskevien lakien ja politiikkojen vaikutusta turvapaikanhakijoiden ja heidän kotimaahan jääneiden perheidensä elämään. Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin selvittää sekä paperittomien että pitkittyneessä turvapaikanhakuprosessissa olevien somalialaisten kokemuksia ja kuinka he yrittävät luoda turvallisuutta arjessaan. Toiseksi tavoitteena on tutkia strategioita, joita he käyttävät muuttaakseen epävarmaa maahanmuuttostatustaan. Kolmanneksi hanke pyrkii selvittämään uusien maahanmuuttopolitiikkojen vaikutusta Euroopassa, erityisesti Suomessa olevien siirtolaisten Somaliassa oleviin perheisiin. Aineisto tullaan keräämään haastatteluiden ja etnografisen kenttätyön avulla Suomessa ja Somaliassa.

Eleonora Del Gaudion projektin Yksintulleiden alaikäisten pakolaislasten oikeus perheenyhdistämiseen Suomessa ja Italiassa tavoitteena on analysoida yksintulleiden, perheenyhdistämistä toivovien pakolaislasten tilannetta kahdessa hyvin erilaisessa EU-maassa erityisesti lainsäädännön näkökulmasta. Tutkimus lähestyy aihepiiriä kahdella tasolla: Analyysin ensimmäinen taso tarkastelee lain tarjoamaa suojaa Suomen ja Italian kansallisen lainsäädännön, Euroopan unionin sopimusten, säännösten ja direktiivien sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta. Analyysin toinen taso keskittyy lasten kokemuksiin Suomen ja Italian keskenään erilaisissa maahanmuuttokonteksteissa. Menetelmällisesti tutkimus perustuu dokumenttianalyysiin ja kenttätyöhön Suomessa ja Italiassa.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös