Eveliina Lyytinen

 

Tutkijatohtori, Suomen Akatemia

eveliina.lyytinen@utu.fi

Puh. +358 (0)400 219 184

 


Oppiarvo:

  • Filosofian tohtori (Ihmismaantiede/pakolaistutkimus), University of Oxford, 2014
  • Filosofian maisteri (Pakolaistutkimus), University of Oxford, 2008
  • Filosofian maisteri (Ihmismaantiede), Turun yliopisto, 2006

Asiantuntemus:

  • Pakkomuutto, pakolaisuus, kaupunkipakolaisuus, pakolaisten työllistyminen, turvapaikanhakijoiden karkotukset, laadulliset tutkimusmenetelmät, tutkimusetiikka

Työtehtävät:

Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta, pakkomuuttoon liittyvät asiantuntijatehtävät

Nykyinen tutkimus:

Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta (Tutkijatohtorihanke, Suomen Akatemia, 1.9.2018–31.8.2021)

‘Pakolaiskriisin’ seurauksena Suomesta karkotettavien ihmisten kirjo ja määrä ovat nopeasti kasvaneet. Karkotuksiin liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus on kuitenkin vielä vähäistä Suomessa. Tässä tutkimushankkeessa tehdään turvapaikanhakijoiden karkotuksiin liittyvää toimintatutkimusta kolmesta temaattisesta näkökulmasta: 1) karkotuksiin liittyvät lait, politiikat ja käytännöt, 2) luottamus ja epäluottamus karkotuksiin liittyvässä kansalaisaktivismissa, ja 3) turvapaikanhakijoiden karkotusmatkat. Monitieteisen tutkimuksen tavoitteena on tarjota uusia yhteiskunnallisia, teoreettisia ja menetelmällisiä avauksia turvapaikanhakijoiden karkotettavuuden kriittisen arvioinnin tueksi. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa edistää tätä tavoitetta vahvistamalla tutkimukseen osallistuvien omaa toimijuutta.

Muu tutkimus

Coming of Age in Exile (CAGE)

Toimin 2015–2018 Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkijana yhteispohjoimaisessa CAGE -hankkeessa Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies, jota rahoittaa NordForsk (2015–2019). Tutkimushanketta koordinoi Kööpenhaminan yliopiston MESU-tutkimuskeskus (the Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health). Osallistuin CAGE-hankkeen kahteen tutkimuskokonaisuuteen, jotka liittyvät pohjoismaisten hyvinvointilinjausten vertaileviin tutkimuksiin (tutkimus 2C) ja laadullisiin koulutusta ja työmarkkinoihin osallistumista koskeviin tutkimuksiin (tutkimus 3B). Lisätietoa hankkeesta (ml. julkaisut): https://cage.ku.dk/

Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa -teos

Toimitan Siirtolaisuusinstituutissa syksyllä 2018 julkaistavaa vertaisarvioitua teosta Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Teoksessa tarkastellaan pakolaisuuden monimuotoisuutta Suomessa – kuitenkaan unohtamatta ilmiöiden globaalia kontekstia – eri teemojen ja tieteenalojen risteyksissä. Tässä teoksessa, joka kattaa 13 päälukua, keskitytään Suomea koskeviin kokemuksiin kansainvälisen suojelun saamisen ja antamisen käytännöstä, politiikasta sekä lainsäädännöstä. Teos muodostaa yhden ensimmäisistä vertaisarvioiduista tieteellisistä suomenkielisistä kokoomateoksista pakolaistutkimuksen parissa. Lisäksi se täydentää vuoden 2015–2016 turvapaikanhakutilanteen dokumentointiin keskittynyttä alan kirjallisuutta. Teos on tarkoitettu muuttoliike ja pakolaisuuden tutkijoille, opiskelijoille sekä pakolaisten kanssa työskenteleville kattavaksi suomenkieliseksi tutkimuspainotteiseksi teokseksi.

TEMREN

Toimin Turku Ethnicity and Migration Research Network (TEMREN) -verkoston koordinaattorina. Verkoston tarkoituksena on koota Turussa asuvat ja/tai työskentelevät alan tutkijat yhteen. Sähköpostilistalle liittymispyynnöt: evlyyt@utu.fi.

Keskeisimmät julkaisut:

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös