Sari Vanhanen

 

Tutkija

sari.vanhanen@utu.fi

 

 


Oppiarvo:

 • YTM

Koulutus:

 • Jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto (väitöskirjatutkimus)
 • Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot 2002, Jyväskylän yliopisto
 • YTM 1994, Jyväskylän yliopisto, sosiologia

Nykyinen tutkimus:

 • AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla

Siirtolaisuusinstituutti on mukana AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -projektissa (2017-2020) ja vastaa hankkeeseen sisältyvästä tutkimusosuudesta. Tutkimusosuutta ohjaa tutkimusjohtaja Elli Heikkilä ja tutkimuksesta vastaa tutkija, YTM Sari Vanhanen.  Tutkimusosuus arvioi hankkeen tuloksia sekä sen laajempaa vaikuttavuutta. Tätä aiemmin instituutissa on koottu kaksi osatutkimusta: ensimmäinen sisälsi taustatietoa hankkeen toteutuksen tueksi ja toinen keskittyi projektin väliarviointiin. Näiden tekijä on ollut YTM Mervi Matswetu.

AboaNova-projektin tavoite on nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja/tai työelämään sekä yrittäjiksi. Hankkeessa kehitetään uusia, työelämälähtöisiä kielikoulutuksen toteutustapoja ja muita pedagogisia työmenetelmiä. Tämän rinnalla hyödynnetään digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja. Työmenetelmien kehittämisen lisäksi hanke vahvistaa maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden verkostoyhteistyötä.

Projektia koordinoi Turun kaupungin sivistystoimiala ja sen osatoteuttajina Siirtolaisuusinstituutin lisäksi ovat Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Turun kristillinen opisto. Kansainvälisessä yhteistyössä ovat mukana yhteistyökumppaneita muun muassa Ruotsista ja Belgiasta.

 • Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä - Näkökulmana poliisin työ

Meneillään oleva, artikkelimuotoinen väitöskirjatutkimus "Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä - Näkökulmana poliisin työ" kuvailee kotouttavan työn käytäntöjä ja tarkastelee yhteistyön merkityksiä poliisin työn ja  asiantuntemuksen kannalta.Taustalla on tekijän kokemus vuosina 2009-2011 toteutetusta, viiden EU-maan  "Immigrants, Police and Social work" (IPS) -tutkimus- ja kehittämishankkeesta, jossa koottiin esimerkkejä poliisin ja sosiaalityön yhteistyöstä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. Molempien ammattiryhmien työhön liittyy osallisuuden ja  turvallisuuden edistäminen sekä toisaalta syrjäytyminen ja radikalisoitumisen ehkäiseminen. Tuloksina tuli esiin työntekijöiden tarve ja kiinnostus kehittää monialaista yhteistyötä.

Tämän pohjalta jatkan tutkimusta erityisesti poliisin työn näkökulmasta. Laadullisen aineiston esimerkit edustavat poliisin työtä eri alueilla Suomessa, sekä IPS-hankkeeseen pohjautuvan seurantatutkimuksen osalta yhtä kaupunginosaa Göteborgissa, Ruotsissa (Case Hjällbo). Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt apurahan väitöskirjatutkimuksen toteuttamiseen.

Keskeisimmät julkaisut nykyiseen tutkimukseen liittyen:

 • Vanhanen, Sari (2019) Valistusta ja vuorovaikutusta: turvapaikanhakijoiden laillisuuskasvatus poliisin työssä. Teoksessa Lyytinen, Eveliina (toim. )Pakolaisuus ja turvapaikanhaku Suomessa. Siirtolaisuusinstituutti, Tutkimus 2. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 209-230.
 • Vanhanen, Sari (2018). Uusia käytäntöjä rakentamassa? Poliisi yhteistyön tekijänä kotouttavassa työssä. Työelämän tutkimus, 16 (1), 49-62.
 • Vanhanen, Sari and Elli Heikkilä (2017): Multi-professional work practices in the field of immigrant integration - examples of collaboration between the police and social work. In Migration Letters 14(2), pp. 265 - 276.
 • Vanhanen, Sari (2017): Turvallisuutta toisin sanoin? Poliisi ja yhteisöt vuorovaikutusta rakentamassa. Siirtolaisuus - Migration, 1/2017, 53-54.
 • Vanhanen, Sari (2015): Emerging Joint Expertise? Multiagency collaboration Described in Local Integration Programmes in Finland. Article in The Finnish Yearbook of Population Research. Vol 50 (2015), pp. 85-96.
 • McLaughlin, Hugh, Reubsaet, Henny and Sari Vanhanen (2011): Introduction. Teoksessa Heikkilä, Elli, Danker, Manon, Cómez Ciriano, Emilio, McLaughlin, Hugh ja Henny Reubsaet (toim.): Working Together for Better Integration - Immigrants, Police and Social Work. Migration Studies C 18. Institute of Migration, Turku.  Saatavilla myös: http://www.migrationinstitute.fi/files/ips-c18.pdf
 • Halttunen, Timo,  Lundqvist, Kia,  Ojalehto, Mira, Tuominen, Heidi and Sari Vanhanen (2011): Working Together for Better Integration - A joint professional development course on intercultural competences and cooperation for police and social work. Online manual: http://www.ips-project.fi/documents-and-publications.html

Muita julkaisuja:

 • Ahlfors, Gunta, Saarela, Inka, Vanhanen, Sari ja Marina Wetzer-Karlsson (2014): Työuramentoroinnilla tuloksiin. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin. Väestöliitto. Otavan kirjapaino, Keuruu.
 • Vanhanen, Sari, Ahlfors, Gunta, Saarela, Inka ja Marina Wetzer-Karlsson (2013):  Mentorointi koulutettujen maahan muuttaneiden naisten kotoutumisen edistäjänä. Teoksessa Alitolppa-Niitamo, Anne, Fågel, Stina ja Minna Säävälä (toim.): Olemme muuttaneet - ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus. Kirjapaino Fram, Vaasa.
 • Vanhanen, Sari ja Mira Ojalehto (2012): Täydennyskoulutus moniammatillisen yhteistyön rakentajana. Kirjassa Hautala, Tiina ja Mira Ojalehto (toim.): Työelämää kehittämässä - ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina. Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarja.
 • Dorji, Ilona, Kunnasvirta, Annika, Ojalehto, Mira ja Sari Vanhanen (2010): Vapaaehtoinen paluumuutto Kosovoon - Paluumuuttosuunnitelma heikoimmassa asemassa olevien palaajien kestävän paluun tukemiseksi. Siirtolaisuusinstituutti, Web Reports 64.
 • Nylund, Arja, Kinos, Sirppa ja Sari Vanhanen (2007): Ongelmaperustainen oppiminen soveltuu korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Teoksessa Huttunen, Hannu-Pekka ja Tiina Kupari (toim.): Specimasta opittua. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työelämään. SPECIMA/ESR-projekti. Turun työvoimatoimiston Kansainväliset palvelut.
 • Katajarinne, Petri ja Sari Vanhanen (2007): Kulttuuri avaa uusia ovia. Teoksessa Huttunen, Hannu-Pekka ja Tiina Kupari (toim.): Specimasta opittua. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työelämään. SPECIMA/ESR-projekti. Turun työvoimatoimiston Kansainväliset palvelut.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös