Maili Malin

Erikoistutkija +358 40 021 9720

VTT, dosentti

  • Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys
  • Etniset ja sosioekonomiset terveyserot
  • Nuoret, lapset, naiset
  • Lisääntymisterveys
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut

Oppiarvo:

VTT (2006 Helsingin yliopisto), dosentti (2011 Helsingin yliopisto)

Asiantuntemus:

Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys, etniset ja sosioekonomiset terveyserot, nuoret, lapset, naiset, lisääntymisterveys, sosiaali- ja terveyspalvelut

Nykyinen tutkimus:

Vertaileva rekisteripohjainen kohorttitutkimus nuorista pakolaisista (Comparative Registry Studies in National Cohorts of Young Refugees)

Toimin erikoistutkijana yhteispohjoimaisessa CAGE – hankkeessa (2015-2019) Coming of Age in Exile (CAGE) – Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies, jota rahoittaa NordForsk. Tutkimme, miten vuodesta 1990 pakolaisina Pohjoismaihin tulleiden lasten ja nuorten sosioekonomiset ja etniset terveyserot liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat heidän koulutukseensa ja työmarkkinoille sijoittumiseensa nuorina aikuisina Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Hankkeessa saamme uutta tietoa siitä, mitä pakolaistaustaisten terveyserojen taustalla mahdollisesti vaikuttaa kun vertaamme heidän terveys-, koulutus- ja työelämätietoja kantaväestön vastaaviin tietoihin sekä teemme vertailuja etnisten ryhmien välillä. Huomioimme analyysissa myös maiden erilaisten pakolaisten vastaanottojärjestelmien vaikutuksen. Lisäksi tarkastelemme sitä, miten kansalliset sosiaali-, terveys- ja koulutusjärjestelmät ovat kyenneet vastaamaan pakolaistaustaisten lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen tarpeisiin.

Tutkimustietomme avulla on mahdollista vähentää yleisesti väestöryhmittäisiä terveyseroja, sillä niiden taustalla usein olevat osattomuus, työttömyys, vähäinen koulutus ja heikko terveys ovat yleisiä haavoittuvaisilla väestöryhmillä. Tutkimustiedon avulla voidaan rakentaa tasa-arvoisempia, inhimillisempiä ja oikeudenmukaisempia pohjoismaisia yhteiskuntia. Tutkimuksemme hyödyntää Pohjoismaisten yhteiskuntien lisäksi muitakin pakolaisia vastaanottavien maiden integrointikäytäntöjen kehittämistä. Pohjoismailla on se etu, että meillä on kattavat rekisteritiedot väestöstä, jolloin tietyn väestöosan terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita voidaan seurata ajan mukaan ja tutkia eri tekijöiden välisiä yhteyksiä ja mahdollisia syy- seuraussuhteita.

Tutkimushanketta koordinoi Kööpenhaminanyliopiston MESU-tutkimuskeskus (the Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health). Muita yhteistyökumppaneitamme ovat Karolinska Institute CHESS-yksikkö Tukholman yliopistosta, The Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, Telemark University College Faculty of Health and Social Studies ja Kööpenhaminan yliopisto, Kansanterveystieteen laitos.

Hankkeen julkaisut https://cage.ku.dk/publications/

Keskeisimmät julkaisut:

Malin M & E Kilpi-Jakonen (2019) Ulkomaalaistaustaisten koulutuspolut. Kirjassa Kazi, Villiina & Alitolppa-Niitamo, Anne & Kaihovaara, Antti (toim.). (2019). Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162005

Malin Maili (2018) Monikulttuurinen työelämä. Kirjassa Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen, Jukka Uitti (toim.) Työelämän perustietoa. Duodecim.

Malin M, Kinnunen JK, Rimpelä A. (2015). Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden elinolot, hyvinvointi ja koulumenestys. Kirjassa Mari-Pauliina Vainikainen ja Arja Rimpelä (toim.) Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos Tutkimuksia No 363, Helsinki http://www.helsinki.fi/cea/julkaisut/Nuorten_kehitysymparisto_muutoksessa_web.pdf

Malin M, Leinonen E, Trang L. (2014). Traumat, kiusaaminen ja syrjintä. Kirjassa Wikström K, Haikkola L, Laatikainen T. (toim.) Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi. Tutkimus somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-212-6

Malin M. (2014). Seurustelu ja seksuaalisuus. Kirjassa Wikström K, Haikkola L, Laatikainen T. (toim.) Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi. Tutkimus somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-212-6

Mäki P & Malin M. (2014). Mieliala, masennusoireet ja itsetunto. Kirjassa Wikström K, Haikkola L, Laatikainen T. (toim.) Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi. Tutkimus somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-212-6

Malin M. & Anis M. (2013). Maahanmuuttajat hyvinvointivaltiossa. Kirjassa Martikainen T, Säävälä M, Saukkonen P. (toim.) Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki.

Malin M. (2013). Syrjäytyminen ja syrjintä. Kirjassa Martikainen T, Säävälä M, Saukkonen P. (toim.) Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki.

Malin M. (2011). Maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Yhteiskuntapolitiikka 76(2):201-213.

Malin M. (2011). Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveys vaatii erityshuomiota. Suomen Lääkärilehti, 42.

Malin M, Laatikainen T, Säävälä M, Alitolppa-Niitamo A. (2011). Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointitutkimus. Hyvinvointikatsaus 3.

Malin M & Raisamo S. (2011). Maahanmuuttajien elinolojen ja terveyden selvittämiseksi on tehtävä erillisiä tutkimuksia. Maahanmuuttajien hyvinvointisurveyt I/II. Hyvinvointikatsaus 4.

Malin M & Raisamo S. (2012). Maahanmuuttajien hyvinvointitutkimuksen kehittäminen auttaa sekä maahanmuuttajia että yhteiskuntaa. Maahanmuuttajien hyvinvointisurveyt II. Hyvinvointikatsaus 2:67-71.