Maili Malin

Vanhempi tutkija +358 40 021 9720

VTT, dosentti

  • Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys
  • Etniset ja sosioekonomiset terveyserot
  • Nuoret, lapset, naiset
  • Lisääntymisterveys
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut

ORCID

Esittely

Oppiarvo: VTT (2006 Helsingin yliopisto), dosentti (2011 Helsingin yliopisto).

Asiantuntemus: Maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys, etniset ja sosioekonomiset terveyserot, nuoret, lapset, naiset, lisääntymisterveys, sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hankkeet

Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE)

Hälsa och välfärd bland invandrare i Svenskfinland / Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa 

Keskeiset julkaisut

Malin M & E Kilpi-Jakonen (2019) Ulkomaalaistaustaisten koulutuspolut. Kirjassa Kazi, Villiina & Alitolppa-Niitamo, Anne & Kaihovaara, Antti (toim.). (2019). Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162005

Malin Maili (2018) Monikulttuurinen työelämä. Kirjassa Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen, Jukka Uitti (toim.) Työelämän perustietoa. Duodecim.

Malin M, Kinnunen JK, Rimpelä A. (2015). Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden elinolot, hyvinvointi ja koulumenestys. Kirjassa Mari-Pauliina Vainikainen ja Arja Rimpelä (toim.) Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos Tutkimuksia No 363, Helsinki http://www.helsinki.fi/cea/julkaisut/Nuorten_kehitysymparisto_muutoksessa_web.pdf

Malin M, Leinonen E, Trang L. (2014). Traumat, kiusaaminen ja syrjintä. Kirjassa Wikström K, Haikkola L, Laatikainen T. (toim.) Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi. Tutkimus somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-212-6

Malin M. (2014). Seurustelu ja seksuaalisuus. Kirjassa Wikström K, Haikkola L, Laatikainen T. (toim.) Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi. Tutkimus somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-212-6

Mäki P & Malin M. (2014). Mieliala, masennusoireet ja itsetunto. Kirjassa Wikström K, Haikkola L, Laatikainen T. (toim.) Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointi. Tutkimus somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-212-6

Malin M. & Anis M. (2013). Maahanmuuttajat hyvinvointivaltiossa. Kirjassa Martikainen T, Säävälä M, Saukkonen P. (toim.) Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki.

Malin M. (2013). Syrjäytyminen ja syrjintä. Kirjassa Martikainen T, Säävälä M, Saukkonen P. (toim.) Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki.

Malin M. (2011). Maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Yhteiskuntapolitiikka 76(2):201-213.

Malin M. (2011). Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveys vaatii erityshuomiota. Suomen Lääkärilehti, 42.

Malin M, Laatikainen T, Säävälä M, Alitolppa-Niitamo A. (2011). Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointitutkimus. Hyvinvointikatsaus 3.

Malin M & Raisamo S. (2011). Maahanmuuttajien elinolojen ja terveyden selvittämiseksi on tehtävä erillisiä tutkimuksia. Maahanmuuttajien hyvinvointisurveyt I/II. Hyvinvointikatsaus 4.

Malin M & Raisamo S. (2012). Maahanmuuttajien hyvinvointitutkimuksen kehittäminen auttaa sekä maahanmuuttajia että yhteiskuntaa. Maahanmuuttajien hyvinvointisurveyt II. Hyvinvointikatsaus 2:67-71.