Migration i Svenskfinland – infallsvinklar

Svenska Finlands Folkting, 2020

Hankkeen tutkija/forskare: Dan Sundblom

Projektet tar fasta på flyttningsrörelser, närmare bestämt emigrationen, invandringen och inre flyttningsrörelser i Svenskfinland. I projektet intervjuas sakkunniga aktörer om hur de ser på möjligheter samt utmaningar i anknytning till flyttningsrörelserna. Vidare kartläggs statistik samt bakgrundsfakta kring flyttningsrörelserna. Projektet utmynnar i en rapport som kan användas i strategiutveckling som berör det svenska i Finland.