Mikäli teoksesi käsittelee muuttoliikkeitä ja niiden seurauksiin liittyviä kysymyksiä, niin Siirtolaisuusinstituutti on oikea paikka sen julkaisemiseen. Vaalimme monipuolista, laadukasta kirjallisuutta ja etsimme aina uusia kirjoittajia ja kirjantekijöitä.

Julkaisukanavat

Siirtolaisuusinstituutti julkaisee sekä laajalle yleisölle että tutkijoille suunnattuja julkaisuja, joissa käsitellään instituutin toimenkuvaan liittyviä aihepiirejä. Näitä ovat kansainväliset (maahan- ja maastamuutto) ja maan sisäiset muuttoliikkeet, etniset suhteet ja ryhmät sekä muut vastaavat ilmiöt.

Instituutin julkaisut perustuvat avoimeen saatavuuteen (open access), jolloin teokset ovat luettavissa digitaalisessa muodossa ilman erillistä korvausta. Toimittamalla teoksen/artikkelin meille julkaistavaksi painettuna, annat instituutille samalla oikeuden julkaista sen myös sähköisessä muodossa open access -periaatteella. Teoksen mahdollinen painettu versio on yleensä maksullinen. Julkaisukieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Erikseen sovittaessa myös muut kielet ovat mahdollisia.

Siirtolaisuusinstituutin kolme keskeistä julkaisukanavaa ovat:

1. Tutkimus-sarja

Tutkimus-sarjassa julkaistaan vertaisarvoituja tieteellisiä monografioita ja kokoomateoksia sekä väitöskirjoihin perustuvia teoksia. (Ks. julkaisuprosessi > vertaisarviointi) Kustannuspäätöksen tekee Siirtolaisuusinstituutin johtaja sarjan toimituskunnan suosituksesta. Sarjan teokset voivat olla erimittaisia, mutta alle 100 sivun teoksia ei julkaista kuin poikkeustapauksissa.

Tutkimus-sarjalle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Sarjassa noudatetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointiohjeita, Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeita ja Julkaisufoorumin tasoluokitteluperusteita. Julkaisusarja täyttää myös Suomen Akatemian avoimen julkaisemisen vaatimukset.

Tutkimus-sarjan toimituskunta

Saara Pellander, toimitusjohtaja, VTT, Siirtolaisuusinstituutti, puheenjohtaja

Elli Heikkilä, tutkimusjohtaja, dosentti, Siirtolaisuusinstituutti

Peter Kivisto, professori, Augustana College, USA

Pirkko Pitkänen, professori, dosentti, Tampereen yliopisto

Pasi Saukkonen, erikoistutkija, dosentti, Helsingin kaupungin tietokeskus

Hanna Snellman, professori, dosentti, Helsingin yliopisto

Marja Tiilikainen, vastaava tutkija, dosentti, Siirtolaisuusinstituutti

2. Julkaisuja-sarja

Julkaisuja-sarjassa julkaistaan monenlaisia laajalle yleisölle tai tutkijoille suunnattuja teoksia, kuten tutkimusraportteja, tieteellisiä monografioita, kokoomateoksia, väitöskirjoja, selvityksiä ja oppikirjoja.

Teoksia ei vertaisarvioida, vaan ne käsitellään Siirtolaisuusinstituutissa. Julkaisuja-sarjan teokset voivat olla erimittaisia, mutta alle 80 sivun kirjoituksia ei julkaista kuin poikkeustapauksissa.

Julkaisuja-sarjan toimituskunta

Saara Pellander, toimitusjohtaja, Siirtolaisuusinstituutti

Elli Heikkilä, tutkimusjohtaja, Siirtolaisuusinstituutti

Kirsi Sainio, hallintojohtaja, Siirtolaisuusinstituutti

Miika Tervonen, vastaava tutkija, Siirtolaisuusinstituutti

Marja Tiilikainen, vastaava tutkija, Siirtolaisuusinstituutti

3. Siirtolaisuus–Migration-lehti

Siirtolaisuus–Migration-lehdessä julkaistaan erityyppisiä kirjoituksia, kuten tutkimusta popularisoivia artikkeleita, muita artikkeleita, kolumneja, kirja- ja tapahtuma-arvioita sekä Siirtolaisuusinstituutin kuulumisia.

Kirjoituksiin ei pääsääntöisesti liitetä ala-, loppu- tai kirjallisuusviitteitä. Tekstin yhteydessä voi mainita tutkimuksia ja muita teoksia sekä tarvittaessa kirjoituksen loppuun voi lisätä lyhyen lähde- ja kirjallisuusluettelon. Kirjoituksia ei vertaisarvioida, vaan ne käsitellään lehden toimituskunnassa. Teemanumeroissa voi olla vieraileva päätoimittaja. Artikkelin sopiva pituus on 4–5 sivua (10 000–12 000 merkkiä välilyönteineen) ja kirja-arvostelun tai vastaavan lyhemmän kirjoituksen 1,5–3 sivua (4 000–8 000 merkkiä välilyönteineen).

Siirtolaisuus–Migration-lehden aikataulu

Nro aineisto  ilmestyy

1    15.01. maaliskuussa

2    15.04. kesäkuussa

3    15.07. syyskuussa

4    15.10. joulukuussa

Siirtolaisuus–Migration-lehden toimituskunta

Saara Pellander, toimitusjohtaja, Siirtolaisuusinstituutti, päätoimittaja

Elli Heikkilä, tutkimusjohtaja, Siirtolaisuusinstituutti, toimittaja

Kirsi Sainio, hallintojohtaja, Siirtolaisuusinstituutti, toimitussihteeri

Miika Tervonen, vastaava tutkija, Siirtolaisuusinstituutti, toimittaja

Marja Tiilikainen, vastaava tutkija, Siirtolaisuusinstituutti, toimittaja

Siirtolaisuusinstituutti voi julkaista myös edellä mainittujen julkaisukanavien ulkopuolella. Mikäli näistä ohjeista löytyy epäselvyyksiä, puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan asiasta jotta saamme ne korjattua. Varmista Siirtolaisuusinstituutin verkkosivuilta, että käytössäsi on viimeisin versio näistä ohjeista. Ohjeiden päiväys löytyy niiden alusta.

Kaikki julkaisemiseen liittyvät kysymykset lähetetään osoitteeseen si-julkaisut@utu.fi ja osoitetaan Kirsi Sainiolle. Näiden kirjoitusohjeiden laatimisessa on otettu mallia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vastaavista ohjeista.

Kirjoitusohjeet

Ennakkotiedustelu ja käsikirjoituksen tarjoaminen

Siirtolaisuusinstituutti voi julkaista myös edellä mainittujen julkaisukanavien ulkopuolella. Mikäli näistä ohjeista löytyy epäselvyyksiä, puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan asiasta jotta saamme ne korjattua. Varmista Siirtolaisuusinstituutin verkkosivuilta, että käytössäsi on viimeisin versio näistä ohjeista. Ohjeiden päiväys löytyy niiden alusta.

Kaikki julkaisemiseen liittyvät kysymykset lähetetään osoitteeseen si-julkaisut@utu.fi ja osoitetaan Kirsi Sainiolle. Näiden kirjoitusohjeiden laatimisessa on otettu mallia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vastaavista ohjeista.

Ennen käsikirjoituksen tarjoamista on suositeltavaa olla yhteydessä Siirtolaisuusinstituuttiin ja tiedustella käsikirjoituksen soveltumista instituutin julkaisuprofiiliin. Kommunikaatio julkaisijan ja kirjoittajaryhmän välillä kulkee kirjan toimittajan kautta.

Ennakkotiedustelun tai tarjotun käsikirjoituksen yhteyteen on hyvä laittaa mukaan lyhyt saatekirje, jossa käsitellään seuraavat seikat:

 • Teoksen keskeinen sisältö, uutuusarvo, käyttötarkoitus ja kohdeyleisö
 • Teoksen nimi, tekijä(t) ja sisällysluettelo
 • Kirjoittajan/kirjoittajien esittely (esim. nimi, oppiarvo, työ, tärkeimmät julkaisut)
 • Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti)

Ennakkotiedustelu ja käsikirjoituksen tarjoaminen hoidetaan sähköpostitse. Tarjotun käsikirjoituksen tulee noudattaa instituutin kirjoitusohjeita. Käsikirjoituksen tekstiosuus toimitetaan yhtenä tiedostona. Kuvat, kuviot, taulukot ja monografian tai kokoomateoksen tiivistelmät lähetetään omina tiedostoinaan. (Ks. kirjoitusohjeet > tiedostomuoto).

Käsikirjoituksen laatiminen

Teoksen tekijä tai kokoomateoksen toimittaja vastaa siitä, että käsikirjoitus muodostaa sisällöllisesti ja tyylillisesti yhtenäisen ja mielekkään kokonaisuuden. Kokoomateoksen toimittajan vastuuta teoksen onnistumisesta ei voi kyllin korostaa.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää johdantoon, jossa teoksen tutkimustehtävä ja muut lähtökohdat määritellään. Kokoomateoksen johdannossa esitellään kirjan sisältö ja tavoitteet, joiden pohjalta yksittäiset artikkelit arvioidaan. Johdannosta tulee selvitä, mitä tutkimuksellisesti uutta tietoa teos sisältää. Keskeisen aikaisemman tutkimuksen esittely on suotavaa.

Monografiassa ja kussakin kokoomateoksen artikkelissa tulisi huolehtia siitä, että niissä kävisi selvästi esille seuraavat seikat: tutkimuskysymys, teoreettiset lähtökohdat, aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät sekä mahdollisimman selkeästi toteutettu aineiston analyysi ja sen pohjalta tehdyt johtopäätökset.

Tekijä tai toimittaja huolehtii siitä, että käsikirjoituksessa käytetään johdonmukaisesti samoja käsitteitä. Myös lähde- ja kirjallisuusviitteet sekä lähde- ja kirjallisuusluettelot merkitään yhdenmukaisesti. Kokoomateoksissa turhat toistot ja päällekkäisyydet karsitaan. Käsikirjoitus tulee työstää kaikilta osin mahdollisimman valmiiksi ennen arviointiin lähettämistä.

Valmis monografian tai kokoomateoksen käsikirjoitus sisältää ainakin seuraavat osat:

 • tekstiosuus (yksi tiedosto) – kansisivu: kirjan ja tekijän nimi – sisällysluettelo sekä tarvittaessa erilliset luettelot kuvista, kuvioista ja taulukoista – kirjoittajatiedot – kirjan luvut – lähde- ja kirjallisuusluettelo (kokoomateoksessa kunkin artikkelin jälkeen) – liitteet (kokoomateoksessa yleensä kunkin artikkelin jälkeen) – hakemisto – takakannen esittelyteksti (n. 1 000 merkkiä välilyönteineen)  
 • monografian tiivistelmä tai kokoomateoksen artikkelien tiivistelmät (yksi tiedosto)
 • tarvittaessa (erillisinä tiedostoina) – kuvat – kuviot – taulukot

Vertaisarviointi

Tutkimus-sarjassa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä monografioita ja kokoomateoksia. Vertaisarvioinnin tekee anonyymisti vähintään kaksi toimituskunnan ulkopuolista arvioitsijaa. Teoksen julkaisusuosituksen tekee Tutkimus-sarjan toimituskunta arvioitsijoiden lausuntojen perusteella.

Tutkimus-sarjassa voidaan julkaista myös väitöskirjaan pohjautuvia teoksia. Nämä arvioidaan yhden ulkopuolisen arvioitsijan toimesta, mikäli tohtoriksi väitellyt on toimittanut väitöskirjan vastaväittäjän lausunnon ja selvityksen käsikirjoitukseen tehdyistä muutoksista.

Tekijän tai toimittajan vastuulla on valvoa, että vertaisarvioijien mahdollisesti edellyttämät muutosvaatimukset toteutetaan myös yksittäisissä artikkeleissa. Suosittelemme tekijää tai toimittajaa laatimaan muutosraportin käsikirjoitukseen tehdyistä korjauksista ja muokkaustyöstä ja lähettämään raportin julkaisijalle.

Kaikkien vertaisarviointiin hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot sekä asiakirjat, ja vertaisarvioinnin perusteella hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet, käsikirjoituksen otsikko ja arvioijien nimet.

Mikäli Tutkimus-sarjan toimituskunnan jäsen on osallisena julkaisussa, niin hän ei osallistu sen käsittelyyn.

Julkaisupäätös

Julkaisupäätöksiä tehdään ainoastaan valmiiden käsikirjoitusten perusteella. Tutkimus-sarjan osalta julkaisusuosituksen tekee vertaisarvioinnin jälkeen sarjan toimituskunta. Julkaisupäätöksen tekee Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen tai hänen ollessa estynyt tutkimusjohtaja Elli Heikkilä.

Julkaisusopimus ja tekijänpalkkio

Kun myönteinen päätös on tehty, niin Siirtolaisuusinstituutti ottaa yhteyttä tekijään tai toimittajaan sopimuksen laatimisesta. Kun sopimuksesta on sovittu, niin se allekirjoitetaan ja alkaa käsikirjoituksen viimeistely. Mikäli kyseessä on kokoomateos, sopimuksen liitteeksi tarvitaan kaikilta kirjoittajilta allekirjoitettu ilmoitus julkaisuoikeuksien luovutuksesta. Kokoomateoksen toimittaja lähettää Siirtolaisuusinstituutilta saadun ilmoituksen kirjoittajille. Toimittaja sopii kirjoittajien kanssa, että hän joko kerää allekirjoitetut ilmoitukset itsellensä ja lähettää ne yhdellä kertaa julkaisijalle tai että kukin kirjoittaja lähettää itse oman ilmoituksensa. Samassa yhteydessä kerätään kirjoittajien osoitetiedot tekijänkappaleiden lähettämistä varten.

Valtaosa Siirtolaisuusinstituutin julkaisemasta kirjallisuudesta on vähälevikkistä, eikä siitä makseta tekijänpalkkiota tai kirjoituspalkkiota. Poikkeuksia voidaan tehdä, jos kirjalle on selvästi osoitettavissa tavanomaista suurempia myyntinäkymiä, mutta silloin asiasta on keskusteltava erikseen Siirtolaisuusinstituutin kanssa. Instituutti varaa sopimuksessa oikeudet kirjojen digitaaliseen ja painettuun julkaisemiseen, pyrkimyksenään taata julkaisuille pitkäaikainen saatavuus.

Julkaistavaksi hyväksytyn käsikirjoituksen viimeistely

Kun kirja on hyväksytty Siirtolaisuusinstituutin julkaisuohjelmaan, sen lopullisesta viimeistelystä, yksityiskohdista ja teknisestä toimittamisesta sovitaan nimetyn henkilön kanssa. Teoksen tekijä tai toimittaja vastaa käsikirjoituksen viimeistelystä, kielentarkastuksesta ja hakemistojen sivuviittausten tekemisestä. Taittovedostettu teos tai artikkeli lähetetään kirjoittajalle ennen painatusta tarkistettavaksi. Kirjoittajan viimeisten korjausten jälkeen tehdään tarvittavat muutokset. Taittovedoksesta tarkistetaan vain rivitys ja taittajan mahdollisesti tekemät virheet.

Tekijänkappaleet

Kaikille kirjoittajille toimitetaan digitaalinen kappale omasta kirjoituksestaan hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Painetuista teoksista tekijänkappaleiden määrät ovat seuraavat:

 • 10 kirjaa monografian kirjoittajalle
 • 5 kirjaa kokoomateoksen toimittajalle
 • 2 kirjaa kokoomateoksen artikkelin kirjoittajalle
 • 2 lehteä Siirtolaisuus–Migration-lehden artikkelin kirjoittajalle
 • 1 lehteä Siirtolaisuus–Migration-lehden muun kirjoituksen kirjoittajalle

Mikäli tekijöitä on useampia, niin kullekin lähetetään edellä mainittu määrä.

Väitöskirjan tekijän kanssa tekijänkappaleiden määrä sovitaan erikseen. 

Julkaisut
Siirtolaisuusinstituutti julkaisee muuttoliikkeitä ja niiden vaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia ja muita aihepiiriin liittyviä teoksia. Lisäksi instituutti julkaisee neljä kertaa…
Lue lisää