Migrationsinstitutet publicerar en mängd publikationer, både för allmänheten och för forskare, kring frågor som anknyter till institutets verksamhetsområden: internationell migration (både invandring och utflyttning), inhemsk intern migration, etniska grupper och relationer, samt andra relaterade ämnen.

Institutet publicerar på finska, svenska och engelska, och kan även publicera på andra språk enligt överenskommelse.

Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket innebär att verken kan läsas kostnadsfritt i digital form. Genom att skicka in boken/artikeln till oss för publicering ger du också institutet rätt att publicera den omedelbart tillgänglig i Open Access i både tryckt och online digital form under en CC-BY-4-licens. Detta innebär att andra får kopiera, sända, distribuera och visa upphovsrättsskyddat verk, såväl som modifierade versioner av ditt arbete baserat på det, bara om de citerar ditt namn som den ursprungliga författaren.

Institutets fyra huvudsakliga kanaler för publicering är:

1. Serien Forskning

Verk som publiceras i serien Forskning omfattar kollegialt granskade (JUFO1) vetenskapliga monografier (både av enskilda författare och verk med flera redaktörer), och redigerade versioner av doktorsavhandlingar (se Utgivningsprocessen > kollegial granskning). Beslutet om publicering fattas av institutets direktör på rekommendation av seriens redaktion. Verken i serien kan vara 100-250 sidor långa.

Serien Forskning har mottagit ett märke för kollegialt granskade publikationer av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD).

Processen för kollegial granskning följer VSDs riktlinjer, samt de riktlinjer som anges av Förbundet för Vetenskapspublicering i Finland (tillgängliga enbart på finska) och Publikationsforums bedömningar . Serien uppfyller också Finlands Akademis kriterier för öppen tillgänglighet.

Redaktion för serien Forskning

Saara Pellander, direktör, docent, Migrationsinstitutet, ordförande för redaktionen

Markku Mattila, specialforskare, docent, Migrationsinstitutet

Peter Kivisto, professor, Augustana College, USA

Pirkko Pitkänen, professor, docent, Tammerfors universitet

Marja Tiilikainen, forskningsdirektör, docent, Migrationsinstitutet

Tomas Hanell, specialforskare, Migrationinstitutet

2. Serien Publikationer

Serien Publikationer omfattar många slags verk som riktar sig till allmänheten eller till forskare, t.ex. forskningsrapporter, vetenskapliga monografier, doktorsavhandlingar, utredningar och läroböcker. Publikationerna genomgår inte kollegial granskning, utan utvärderas inom Migrationsinstitutet. Verken i serien kan vara 100-250 sidor långa.

Redaktion för serien Publikationer

Saara Pellander, direktör, Migrationsinstitutet

Markku Mattila, specialforskare, Migrationsinstitutet

Kirsi Sainio, förvaltningsdirektör, Migrationsinstitutet

Marja Tiilikainen, forskningsdirektör, Migrationsinstitutet

Tomas Hanell, specialforskare, Migrationinstitutet

3. Rapporter

Serien Rapporter omfattar många slags verk som riktar sig till allmänheten eller till forskare, såsom rapporter, utredningar och liknande. Verken genomgår som regel inte kollegial granskning, utan utvärderas inom Migrationsinstitutet. Verken i serien är huvudsakligen korta skrifter på mindre än 100 sidor och publiceras vanligtvis endast i elektronisk form, men också i tryckt form om det behövs.

Redaktion för serien Rapporter

Saara Pellander, direktör, Migrationsinstitutet

Markku Mattila, specialforskare, docent, Migrationsinstitutet

Kirsi Sainio, förvaltningsdirektör, Migrationsinstitutet

Marja Tiilikainen, forskningsdirektör, Migrationsinstitutet

Tomas Hanell, specialforskare, Migrationinstitutet

4. Migration–Muuttoliike

Tidskriften Migration–Muuttoliike är uppbyggd kring ett växlande tema, med 3-5 forskningsbaserade huvudartiklar och dessa följs av kortfattade “perspektiv”-tal baserade på praktisk erfarenhet. Dessutom innehåller tidskriften en expertartikel “Horizon” baserad på ett gemensamt tema och ett avsnitt “Framtidens faktorer”. Det senare ger en plattform för unga löften att lyfta fram intressanta och relevanta perspektiv kring temat. I tidskriften finns även bokrecensioner som ger möjlighet att följa färska diskussioner inom migrationsområdet. Som regel bifogas inga fotnoter, slutnoter eller litteraturhänvisningar till artiklarna. I anslutning till texten kan du nämna studier och andra arbeten, och vid behov kan du lägga till en kort lista med källor och litteratur i slutet av texten. Artiklarna är inte peer-reviewade utan bearbetas av tidskriftens redaktion. Lämplig längd för en temaartikel är 3-7 sidor (12 000-28 000 tecken inklusive mellanslag) och 1-3 sidor (4 000-12 000 tecken inklusive mellanslag) för bokrecensioner och andra skrifter.

Tidtabell för publicering av tidsskriften Migration–Muuttoliike

Utgåva / Tidsfrist / Utgivning

1                 15.3.             maj

2                15.9.             november

Redaktion för Migration–Muuttoliike

Saara Pellander, direktör, Migrationsinstitutet, chefredaktör

Kirsi Sainio, förvaltningsdirektör, Migrationsinstitutet, redaktionssekreterare

Andra redaktion bytas i varje nummer.

 

Migrationsinstitutet kan också publicera genom andra än dessa nämnda kanaler.

Ifall dessa anvisningar innehåller oklarheter, brister eller felaktigheter, ber vi er att anmäla om saken så att vi kan korrigera dem. Dessa anvisningar och skrivregler baserar sig på Finska Litteratursällskapets motsvarande anvisningar.

Alla frågor kring utgivning ska riktas till adressen si-julkaisut@utu.fi.

Anvisningar till författare
Publikationsserier
Migrationsinstitutet har för närvarande fyra publikationsserier. Vi publicerar verk även utanför serierna. Närmare information om publikationsserierna finns i våra anvisningar till…
Läs mer
Parallellpublikationer
Migrationsinstitutets forskare publicerar material även i andra vetenskapliga publikationer. En del av dessa publikationer finns tillgängliga som så kallade parallellpublikationer, versioner…
Läs mer