Migrationsinstitutet publicerar en mängd publikationer, både för allmänheten och för forskare, kring frågor som anknyter till institutets verksamhetsområden: internationell migration (både invandring och utflyttning), inhemsk intern migration, etniska grupper och relationer, samt andra relaterade ämnen.

Institutet publicerar på finska, svenska och engelska, och kan även publicera på andra språk enligt överenskommelse.

Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket innebär att verken kan läsas kostnadsfritt i digital form. Genom att skicka in boken/artikeln till oss för publicering ger du också institutet rätt att publicera den omedelbart tillgänglig i Open Access i både tryckt och online digital form under en CC-BY-4-licens. Detta innebär att andra får kopiera, sända, distribuera och visa upphovsrättsskyddat verk, såväl som modifierade versioner av ditt arbete baserat på det, bara om de citerar ditt namn som den ursprungliga författaren.

Institutets fyra huvudsakliga kanaler för publicering är:

1. Serien Forskning

Verk som publiceras i serien Forskning omfattar kollegialt granskade vetenskapliga monografier (både av enskilda författare och verk med flera redaktörer), och redigerade versioner av doktorsavhandlingar (se Utgivningsprocessen > kollegial granskning). Beslutet om publicering fattas av institutets direktör på rekommendation av seriens redaktion. Serien omfattar verk av varierande längd, men texter på färre än 100 sidor godkänns endast i undantagsfall.

Serien Forskning har mottagit ett märke för kollegialt granskade publikationer av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD).

Processen för kollegial granskning följer VSDs riktlinjer, samt de riktlinjer som anges av Förbundet för Vetenskapspublicering i Finland (tillgängliga enbart på finska) och Publikationsforums bedömningar . Serien uppfyller också Finlands Akademis kriterier för öppen tillgänglighet.

Redaktion för serien Forskning

Saara Pellander, direktör, docent, Migrationsinstitutet, ordförande för redaktionen

Elli Heikkilä, forskningsdirektör, docent, Migrationsinstitutet

Peter Kivisto, professor, Augustana College, USA

Pirkko Pitkänen, professor, docent, Tammerfors universitet

Pasi Saukkonen, specialforskare, docent, Helsingfors stads faktacentral

Hanna Snellman, professor, docent, Helsingfors universitet

Marja Tiilikainen, specialforskare, docent, Migrationsinstitutet

2. Serien Publikationer

Serien Publikationer omfattar många slags verk som riktar sig till allmänheten eller till forskare, t.ex. forskningsrapporter, vetenskapliga monografier, doktorsavhandlingar, utredningar och läroböcker. Publikationerna genomgår inte kollegial granskning, utan utvärderas inom Migrationsinstitutet. De verk som publiceras i serien Publikationer kan vara av varierande längd, men texter på färre än 80 sidor godkänns endast i undantagsfall.

Redaktion för serien Publikationer

Saara Pellander, direktör, Migrationsinstitutet

Elli Heikkilä, forskningsdirektör, Migrationsinstitutet

Kirsi Sainio, förvaltningsdirektör, Migrationsinstitutet

Marja Tiilikainen, specialforskare, Migrationsinstitutet

Miika Tervonen, specialforskare, Migrationsinstitutet

3. Rapporter

Serien Rapporter omfattar många slags verk som riktar sig till allmänheten eller till forskare, såsom rapporter, utredningar och liknande. Verken genomgår som regel inte kollegial granskning, utan utvärderas inom Migrationsinstitutet. Verken i serien är huvudsakligen korta skrifter på mindre än 100 sidor och publiceras vanligtvis endast i elektronisk form, men också i tryckt form om det behövs.

Redaktion för serien Rapporter

Saara Pellander, direktör, Migrationsinstitutet

Elli Heikkilä, forskningsdirektör, Migrationsinstitutet

Kirsi Sainio, förvaltningsdirektör, Migrationsinstitutet

Marja Tiilikainen, specialforskare, Migrationsinstitutet

Miika Tervonen, specialforskare, Migrationsinstitutet

4. Siirtolaisuus–Migration

I tidsskriften Siirtolaisuus-Migration publiceras olika slags texter, t.ex. populärvetenskapliga artiklar om forskning och andra artiklar, kolumner, bok- och evenemangsrecensioner samt nyheter från Migrationsinstitutet. Texterna innefattar normalt sett inte hänvisningar eller en källförteckning. I texten kan man hänvisa till forskning och andra publikationer, och vid behov kan man inkludera en kort källförteckning i slutet av texten. Tidsskriften genomgår inte kollegial granskning, men artiklarna utvärderas för publikation av redaktionen. Temanummer kan ha en gästande chefredaktör. Lämplig längd för texterna är 4-5 sidor (10 000-12 000 tecken inklusive mellanslag), och för bokrecension eller liknande kortare text 1,5-3 sidor (4 000 till 8 000 tecken inklusive mellanslag).

Tidtabell för publicering av tidsskriften Siirtolaisuus–Migration

Utgåva / Tidsfrist / Utgivning

1                 15.3.             maj

2                15.9.             november

Redaktion för Siirtolaisuus–Migration

Saara Pellander, direktör, Migrationsinstitutet, chefredaktör

Elli Heikkilä, forskningsdirektör, Migrationsinstitutet, redaktör

Marja Tiilikainen, specialforskare, Migrationsinstitutet, redaktör

Miika Tervonen, specialforskare, Migrationsinstitutet, redaktör

Markku Mattila, specialforskare, Migrationsinstitutet, redaktör

Kirsi Sainio, förvaltningsdirektör, Migrationsinstitutet, redaktionssekreterare

 

Migrationsinstitutet kan också publicera genom andra än dessa nämnda kanaler.

Ifall dessa anvisningar innehåller oklarheter, brister eller felaktigheter, ber vi er att anmäla om saken så att vi kan korrigera dem. Dessa anvisningar och skrivregler baserar sig på Finska Litteratursällskapets motsvarande anvisningar.

Alla frågor kring utgivning ska riktas till adressen si-julkaisut@utu.fi.

Anvisningar till författare
Publikationsserier
Migrationsinstitutet har för närvarande fyra publikationsserier. Vi publicerar verk även utanför serierna. Närmare information om publikationsserierna finns i våra anvisningar till…
Läs mer
Parallellpublikationer
Migrationsinstitutets forskare publicerar material även i andra vetenskapliga publikationer. En del av dessa publikationer finns tillgängliga som så kallade parallellpublikationer, versioner…
Läs mer