Siirtolaisuusinstituuttisäätiön säännöt

Vahvistettu 23.3.2016.

1 §

Säätiön nimi on Siirtolaisuusinstituuttisäätiö – Stiftelsen för Migrationsinstitutet sr ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on:

 • tehdä ja edistää muuttoliikkeisiin kohdistuvaa tutkimusta,
 • edistää siirtolaisuuteen ja muuttoliikkeisiin, kuten maastamuuttoon, maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja etnisiin kysymyksiin sekä maassamuuttoon liittyvän tutkimusaineiston keräystä, tallentamista, dokumentointia sekä näyttely‐ ja museotoimintaa,
 • julkaista muuttoliikkeitä koskevia tutkimuksia ja esityksiä,
 • tiedottaa toimialaansa kuuluvista asioista,
 • harjoittaa tietojen vaihtoa, kirjaston, arkiston ja siirtolaisrekisterin palvelutoimintaa, tutkimus‐ ja muuta yhteistyötä koti‐ ja ulkomaisten alan yhteisöjen, erityisesti korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kansainvälisten järjestöjen sekä yksityisten henkilöiden kanssa,
 • tehdä muuttoliikkeisiin liittyvää sosiaali‐ ja terveysalan tutkimus‐ ja kehittämistyötä.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä ja tukemalla edellisessä pykälässä mainittuja tehtäviä suorittavia laitoksia.

4 §

Säätiön peruspääoma on 8 409,40 euroa (50 000 markkaa) ja sen varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja Suomesta ja ulkomailta sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla. Säätiön omaisuuden muodostavat peruspääoma, käyttörahasto sekä muut lahjoitukset.

5 §

Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja hallintoneuvosto. Lisäksi säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6 §

Hallintoneuvosto tukee ja valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön toimintaa ja hallintoa. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 32 varsinaista jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee säätiötä tukevien yhteisöjen piiristä varsinaiset jäsenet yhden kustakin. Hallintoneuvosto valitsee lisäksi kullekin jäsenelleen henkilökohtaisen varajäsenen. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäviinsä toistaiseksi. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7 §

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseen huhti‐toukokuussa ja syyskokoukseen marras‐joulukuussa, sekä muulloinkin puheenjohtajansa kutsusta, vähintään 10 päivää aikaisemmin kirjallisesti tai muuten todisteellisesti lähetetyllä kokouskutsulla. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet sen jäsenistä. Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena, tai jos vähintään 1/4 hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten puheenjohtajalta pyytää.

8 §

Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 §

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • päätetään tarvittaessa hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä,
 • valitaan tarvittaessa hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,
 • valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • täytetään hallituksen kulloinkin kulumassa olevan vuoden päättyessä erovuoroon tulevat jäsenpaikat, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 • valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja,
 • valitaan seuraavan vuoden hallituksen jäsenten valintoja valmisteleva toimikunta, johon kuuluu kolme hallintoneuvoston jäsentä,
 • käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä, jotka edustavat tasapuolisesti korkeakouluja, julkishallintoa ja muita säätiön toimintaa tukevia yhteisöjä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

11 §

Hallitus valitsee säätiölle toimitusjohtajan ja johtavassa asemassa olevat työntekijät. Lisäksi hallitus vahvistaa organisaatiorakenteen ja hyväksyy henkilöstösuunnitelman ja palkkauksia koskevan ohjeistuksen. Hallitus päättää rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, ohjesäännöistä sekä kiinteän omaisuuden luovuttamisesta sekä muista säätiölain mukaan hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista.

12 §

Hallintoneuvostossa ja hallituksessa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

13 §

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja valitsee muut, kuin johtavassa asemassa olevat säätiön työntekijät ja päättää heidän palkkauksestaan.

14 §

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Hallitus voi myös antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä joko yksin tai yhdessä puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa.

15 §

Säätiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä tilikaudeksi kerrallaan. Tilintarkastajaa on vaihdettava vähintään seitsemän vuoden välein. Entinen tilintarkastaja tai päävastuullinen tilintarkastaja voidaan nimetä uudelleen tilintarkastajaksi aikaisintaan edellisen tilintarkastustehtävän päättymistä seuraavan viidennen tilikauden kirjanpitoa tarkastamaan.

16 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiön tilintarkastus on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Säätiön hallituksen on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava rekisteriviranomaiselle oikeiksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä tase‐erittelyineen, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

17 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, vähintään ¾ hallintoneuvoston läsnä olevista jäsenistä on kannatettava ehdotusta. Mikäli muutosehdotus koskee säätiön tarkoituksen muuttamista, tehdään päätös hallintoneuvostossa säätiölain mukaisesti. Sääntöjen muutos on ilmoitettava rekisteriviranomaiselle.

18 §

Säätiön asettamisesta selvitystilaan päättää hallintoneuvosto. Jotta selvitystilaan asettaminen tulisi hyväksytyksi, päätöstä tulee kannattaa enemmistö hallintoneuvoston varsinaisista jäsenistä. Jos säätiö purkautuu, luovutetaan jäljellä olevat varat hallintoneuvoston viimeisen kokouksen päättämällä tavalla käytettäväksi 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.