Stiftelsens stadgar

Bekräftade den 23 mars 2016.

1 §

Stiftelsens namn är Siirtolaisuusinstituuttisäätiö – Stiftelsen för Migrationsinstitutet sr och den har sitt säte i Åbo stad.

2 §

Stiftelsens syfte är att:

 • bedriva och främja forskning om migration 
 • främja insamling, lagring och dokumentation av forskningsmaterial samt utställnings- och museiverksamhet i anslutning till migration, såsom emigration och immigration, flyktingskap och etniska frågor samt omflyttning inom landet
 • publicera undersökningar om och presentationer av migration 
 • informera om ärenden som hör till dess verksamhetsområde 
 • utöva informationsutbyte samt bedriva bibliotekets, arkivets och emigrantregistrets serviceverksamhet, forskningssamarbete och annat samarbete med inhemska och utländska samfund i ämnesområdet, i synnerhet högskolor, forskningsinstitut och internationella organisationer samt privatpersoner 
 • bedriva forsknings- och utvecklingsarbete med anknytning till migration inom social- och hälsovården.

3 §

Stiftelsen verkställer sitt syfte genom att förvalta och stödja institut som utför uppgifter enligt den föregående paragrafen.

4 §

Stiftelsen grundkapital är 8 409,40 euro (50 000 mark) och dess medel ska investeras på ett tryggt och lönsamt sätt. Stiftelsen har rätt att ta emot donationer och testamenten från Finland och utlandet samt att utöka sin egendom på de sätt som är tillåtna enligt stiftelselagen. Stiftelsens egendom består av grundkapitalet, dispositionsfonden och övriga donationer.

5 §

Stiftelsens organ är styrelsen och förvaltningsrådet. Dessutom kan stiftelsen ha en verkställande direktör.

6 §

Förvaltningsrådet stöder och övervakar styrelsens och verkställande direktörens verksamhet och förvaltning samt verksamheten och förvaltningen inom stiftelsen som verkställande direktören ansvarar för. Förvaltningsrådet har minst 20 och högst 32 ordinarie ledamöter. Förvaltningsrådet väljer de ordinarie ledamöterna bland de organisationer som stödjer stiftelsen, en ledamot per organisation. Förvaltningsrådet väljer dessutom en personlig suppleant för varje ledamot. Ledamöterna i förvaltningsrådet väljs till uppgiften tills vidare. Förvaltningsrådet väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

7 §

Förvaltningsrådet samlas till årsmöte i april–maj, höstmöte i november-december och andra möten på ordförandens kallelse. Möteskallelsen ska skickas skriftligt minst tio dagar på förhand eller med en kallelse som kan verifieras på andra sätt. Förvaltningsrådet är beslutfört då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Förvaltningsrådet sammanträder även andra tider om förvaltningsrådets ordförande anser detta nödvändigt eller om minst en fjärdedel av förvaltningsrådets ledamöter begär detta av ordföranden för ett ärende som meddelats skriftligen.

8 §

På förvaltningsrådets årsmöte behandlas följande ärenden:

 • fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen
 • övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

9 §

På förvaltningsrådets höstmöte behandlas följande ärenden:

 • vid behov beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet
 • vid behov val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förvaltningsrådet 
 • val av förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande 
 • val av ledamöter till styrelsen för att ersätta de ledamöter som ska avgå i slutet av det innevarande året, och vid behov val av styrelsens ordförande och vice ordförande 
 • val av revisor och vid behov revisorssuppleant
 • val av en valberedning för nästa års styrelseval, som består av tre ledamöter från förvaltningsrådet 
 • behandling av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för det följande året
 • övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

10 §

Stiftelsen förvaltas och dess verksamhet ordnas på ändamålsenligt sätt av styrelsen som består av minst sex (6) och högst tio (10) ordinarie ledamöter som representerar i lika mån högskolorna, den offentliga förvaltningen och andra organisationer som stöder stiftelsens verksamhet. Styrelseledamöterna väljs till sina uppgifter för två (2) år i taget och varje år avgår hälften av ledamöterna. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden och möteskallelsen ska skickas till ledamöterna skriftligt eller på något annat sätt som kan verifieras senast sju (7) dagar före mötet. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

11 §

Styrelsen väljer verkställande direktör för stiftelsen och stiftelsens anställda i ledande position. Dessutom bekräftar styrelsen organisationsstrukturen samt godkänner personalplanen och anvisningarna om lönesättning. Styrelsen fattar beslut om att inrätta och avveckla fonder, om reglementen, om överlåtande av fast egendom samt om andra ärenden som enligt stiftelselagen hör till styrelsens befogenheter.

12 §

Förvaltningsrådet och styrelsen fattar beslut med enkel majoritet, om inget annat föranleds av dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, förutom vid val, som avgörs lottdragning. Vid förvaltningsrådets och styrelsens sammanträden ska det föras protokoll där beslut och omröstningar antecknas. Protokollet undertecknas av mötesordföranden och minst en ledamot som valts på sammanträdet.

13 §

Verkställande direktören ser till att stiftelsens syfte förverkligas och sköter stiftelsens dagliga förvaltning enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören väljer de anställda till stiftelsen som inte är i ledande position och fattar beslut om deras lönesättning.

14 §

Stiftelsen representeras av styrelsens ordförande och verkställande direktören tillsammans. Styrelsen kan även ge en utsedd person rätt att representera stiftelsen antingen ensam eller tillsammans med ordföranden eller verkställande direktören.

15 §

Stiftelsen har en (1) ordinarie revisor och en (1) revisorssuppleant. Om ett revisorssamfund väljs som ordinarie revisor behöver ingen revisorssuppleant väljas. Revisorerna väljs till uppgiften för ett räkenskapsår i taget. Revisorn ska bytas ut minst vart sjunde år. En före detta revisor eller huvudansvarig revisor kan på nytt utses till revisor tidigast för revisionen av räkenskaperna för det femte räkenskapsåret efter att det föregående revisionsuppdraget avslutades.

16 §

Stiftelsens räkenskapsår är ett kalenderår. Stiftelsens revision ska lämnas in inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Stiftelsens styrelse ska inom sex månader efter räkenskapsårets slut lämna in till registermyndigheten vidimerade kopior av bokslutet jämte balansräkning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

17 §

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av förvaltningsrådet. För att ett ändringsförslag ska godkännas måste minst tre fjärdedelar av förvaltningsrådets närvarande ledamöter biträda förslaget. Om ett ändringsförslag gäller ändring av stiftelsens syfte fattas beslutet i förvaltningsrådet i enlighet med stiftelselagen. En stadgeändring ska meddelas till registermyndigheten.

18 §

Beslut om att försätta stiftelsen i likvidation fattas av förvaltningsrådet. För att beslutet om försättande i likvidation ska godkännas måste majoriteten av förvaltningsrådets ordinarie ledamöter biträda beslutet. Om stiftelsen ska upplösas ska de återstående tillgångarna överlåtas till ett ändamål enligt 2 § på det sätt som förvaltningsrådets sista sammanträde beslutar.