Linda Bäckman

Erikoistutkija +358 40 6857413

FT

  • Monikielisyys
  • Kieli ja identiteetti
  • Kerronnallinen tutkimus
  • Superdiversiteetti ja kotoutuminen
  • Vähemmistökielen uudet puhujat
  • Tutkimus ja aktivismi/vaikuttaminen

ORCID

Esittely

Tutkimukseni ja erityisosaamiseni liittyvät monikielisyyteen ja laajasti kieleen muuttoliikekonteksteissa. Olen tutkinut mm. kielen pysyvyyttä ns. ”toisessa sukupolvessa” sekä ruotsin kielen ”uusia puhujia” Suomessa. Minua kiinnostaa erityisesti kieleen ja identiteettiin liittyvät kysymykset, kotoutumiseen liittyvät diskurssit ja kokemukset, sekä ihmisoikeuskysymykset. Laadullinen tutkimus ja sen menetelmien kehittäminen, tutkimuseettiset kysymykset sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen vuorovaikutus ovat myös tärkeitä aiheita minulle. Olen tutkimuksen ohella työskennellyt ja toiminut vapaaehtoisena paperittomien ja turvapaikanhakijoiden parissa, sekä ollut mukana perustamassa inhimillisempää turvapaikkapolitiikkaa tavoittelevaa We see you ry:tä.

Hankkeet

Mobile Futures: Diversity, Trust and Two-Way Integration (Strategisen tutkimuksen neuvosto, 2022-2027)

Selvitys ulkomaisen työvoiman käytöstä kasvihuoneteollisuudessa sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä maahan asettumisesta (TEM) 2022

Superdiversitet i Svenskfinland? Språk och integration i två småstadsmiljöer (SLS 2018-2019)

Keskeiset julkaisut

Bäckman, Linda & Haapamäki, Saara (tulossa) Learning Swedish in contexts of migration to Finland. Teoksessa Pöyhönen, Sari & Simpson, James (toim.) Minority Language Learning for Adult Migrants in Europe. London & New York: Routledge.

Raunio, Mika; Mattila, Markku; Bäckman, Linda; Kosová, Magdalena. (2023). Alueellinen resilienssi ja työperusteinen maahanmuutto: kasvihuoneteollisuuden ulkomainen työvoima Närpiön seudulla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164572

Bäckman, Linda. 2021. Nya talare av svenska i Finland – positionering i berättelser om språk och integration. Teoksessa Heikkola, Leena Maria; Paulsen, Geda; Wojciechowicz, Katarzyna & Rosenberg, Jutta (toim.) Språkets funktion – Festschrift for Urpo Nikanne in honor of his 60th birthday. Turku: Åbo Akademi University Press, 284–305. https://www.doria.fi/handle/10024/181090

Bäckman, Linda. 2021. Borde vi sluta tala om ”integration”? Perspektiv för reell social inkludering. Teoksessa Ahlskog, Jonas (toim) Människans allsidiga utveckling: essäer om bildningens betydelser i tjugoförsta århundradet. Helsingfors, Svenska Folkskolans Vänner.

Bäckman, Linda & Pöyhönen, Sari. 2020. Superdiversiteetti. Teoksessa Martikainen, Tuomas & Pitkänen, Pirkko (toim.) Muuttoliikkeiden vuosisata. S. 60–67. https://www.doria.fi/handle/10024/178125

Haapamäki, Saara & Bäckman, Linda. 2020. Att ”prata med gurkor”: Nya talare av svenska i Närpes. Svenskan i Finland 18, 26–43.  https://www.utupub.fi/handle/10024/150838

Bäckman, Linda & Haapamäki, Saara. 2019. Perspektiv på integration i en rural minoritetsspråksmiljö: exemplet Närpes i Finland. Multiethnica 39, s. 39–53. https://www.valentin.uu.se/digitalAssets/686/c_686162-l_3-k_multiethnica392019.pdf

Bäckman, Linda (2017) ‘Second Generation?’ Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants. Turku: Åbo Akademi Press. http://bibbild.abo.fi/ediss/2017/backman_linda.pdf

Wiik, Jenny; Skogman, Siv; Bäckman, Linda (toim). 2019. We see you – berättelser och vittnesmål. Helsingfors: Schildts & Söderströms.