Linda Bäckman

Specialforskare +358 40 6857413

FD

  • Flerspråkighet
  • Språk och identitet
  • Narrativ forskning
  • Superdiversitet och integration
  • Nya talare av minoritetsspråk
  • Forskning och aktivism/påverkan

ORCID

Presentation

Min forskning och specialkunskap har att göra med flerspråkighet och om språk i migrationskontexter. Jag har bland annat forskat kring språkbevaring bland personer vars föräldrar var invandrare och ”nya talare” av svenska i Finland. Jag är särskilt intresserad av frågor kring språk och identitet, diskurser och upplevelser kring integration, samt frågor som berör mänskliga rättigheter. Viktiga frågor för mig är också utveckling av metoder inom kvalitativ forskning, forskningsetiska frågor samt växelverkan mellan forskning och samhällelig påverkan/aktivism. Jag har även arbetat med och engagerat mig bland papperslösa och asylsökande, samt varit med om att grunda föreningen We see you rf, som arbetar för en mer human asylpolitik.

Forskningsprojekt

Mobile Futures: Diversity, Trust and Two-Way Integration (Rådet för strategisk forskning 2022-2027)

Selvitys ulkomaisen työvoiman käytöstä kasvihuoneteollisuudessa sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä maahan asettumisesta (ANM) 2022

Superdiversitet i Svenskfinland? Språk och integration i två småstadsmiljöer (SLS 2018-2021)

Relevanta publikationer

Bäckman, Linda & Haapamäki, Saara (under utgivning) Learning Swedish in contexts of migration to Finland. I Pöyhönen, Sari & Simpson, James (red.) Minority Language Learning for Adult Migrants in Europe. London & New York: Routledge.

Raunio, Mika; Mattila, Markku; Bäckman, Linda; Kosová, Magdalena. (2023). Alueellinen resilienssi ja työperusteinen maahanmuutto: kasvihuoneteollisuuden ulkomainen työvoima Närpiön seudulla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164572

Bäckman, Linda. 2021. Nya talare av svenska i Finland – positionering i berättelser om språk och integration. I Heikkola, Leena Maria; Paulsen, Geda; Wojciechowicz, Katarzyna & Rosenberg, Jutta (red.) Språkets funktion – Festschrift for Urpo Nikanne in honor of his 60th birthday. Turku: Åbo Akademi University Press, 284–305. https://www.doria.fi/handle/10024/181090

Bäckman, Linda. 2021. Borde vi sluta tala om ”integration”? Perspektiv för reell social inkludering. I Ahlskog, Jonas (red.) Människans allsidiga utveckling: essäer om bildningens betydelser i tjugoförsta århundradet. Helsingfors, Svenska Folkskolans Vänner.

Bäckman, Linda & Pöyhönen, Sari. 2020. Superdiversiteetti. I Martikainen, Tuomas & Pitkänen, Pirkko (red.) Muuttoliikkeiden vuosisata. S. 60–67. https://www.doria.fi/handle/10024/178125

Haapamäki, Saara & Bäckman, Linda. 2020. Att ”prata med gurkor”: Nya talare av svenska i Närpes. Svenskan i Finland 18, 26–43.  https://www.utupub.fi/handle/10024/150838

Bäckman, Linda & Haapamäki, Saara. 2019. Perspektiv på integration i en rural minoritetsspråksmiljö: exemplet Närpes i Finland. Multiethnica 39, s. 39–53. https://www.valentin.uu.se/digitalAssets/686/c_686162-l_3-k_multiethnica392019.pdf

Bäckman, Linda (2017) ‘Second Generation?’ Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants. Turku: Åbo Akademi Press. http://bibbild.abo.fi/ediss/2017/backman_linda.pdf

Wiik, Jenny; Skogman, Siv; Bäckman, Linda (red.). 2019. We see you – berättelser och vittnesmål. Helsingfors: Schildts & Söderströms.