Skillnaderna i befolkningens hälsa och välfärd fördelar sig enligt individens socioekonomiska status, födelsebakgrund och geografi skt. Sjukdomsbenägenheten är mindre i södra och västra Finland än i östra och norra Finland.
Finlandssvenskarna bor i mest runt kusttrakterna i västra och södra Finland och deras hälsa och välfärd är bättre än hos de fi nskspråkiga. I denna undersökning utreddes huruvida hälsan och välfärden är bättre hos invandrare som bor längs kusttrakterna i Österbotten och Nyland än hos invandrare bosatta i närliggande fi nskspråkiga kommuner. Resultaten går enligt tidigare forskning: de personer bosatta i svenskspråkiga områden hade bättre levnadsvillkor, hälsa och välfärd än de som är bosatta i finskspråkiga områden.
Dock vidare förekom det stora hälsoskillnader efter födelsebakgrund mellan finländsk och utländsk personer.