Tuire Liimatainen

Erikoistutkija

FT

  • Etnisyys
  • Identiteetti ja kuuluminen
  • Diasporat ja ylirajaiset yhteisöt
  • Etnopolitiikka ja vähemmistöaktivismi
  • Ruotsinsuomalaiset
  • Ulkosuomalaiset
  • Digitaalinen media

ORCID

 

 

 

Esittely

Tutkimukseni ja erityisosaamiseni liittyvät laajasti etnisyyteen, kuulumiseen ja identiteetteihin liittyviin teemoihin sekä niiden ilmenemiseen ja muuttumiseen digitaalisella aikakaudella. Olen tutkinut ruotsinsuomalaisuuden merkitysten rakentumista sosiaalisen median kampanjoissa ja aktivismissa sekä digitalisaation vaikutuksia ulkosuomalaisuuteen. Hyödynnän tutkimuksessani kulttuurintutkimuksen kriittistä ja vertailevaa lähestymistapaa ja koen tärkeäksi tarkastella ilmiöitä moniulotteisesti niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Käytän tutkimuksessani pääasiassa laadullisia menetelmiä, erityisesti diskurssianalyysia.

Hankkeet

Ulkosuomalaisten digitaaliset diasporat – Identiteetti, kuuluminen ja kansakuntaisuus verkottuneessa ajassa (Koneen säätiö, 2023–2026)

Keskeiset julkaisut

Liimatainen, T. (2023). Antti Jalava – ruotsinsuomalainen kirjailija? Rajojen ylityksiä ja rajanvetoja ruotsinsuomalaisessa etnopolitiikassa. Teoksessa: Hämäläinen, N., Karhu H., & Martikainen, T. (toim.) Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Liimatainen, T. & Carlsson, N. (2022). Våga finska! Sverigefinsk språkaktivism på sociala medier. Teoksessa: Milani, T. M. & Salö, L. (toim.) Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 67–96.

Liimatainen, T. (2022). Finnishnesses in Sweden: The Discursive Construction of Ethnicity in the Landscape of Social Media. PhD diss., University of Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/346635

Hoegaerts, J., Liimatainen, T., Hekanaho, L., & Peterson, E. (toim.) (2022). Finnishness, Whiteness and Coloniality. Helsinki: Helsinki University Press. https://doi.org/10.33134/HUP-17

Hoegaerts, J., Peterson, E., Liimatainen, T., & Hekanaho, L. (2022). Finnishness, Whiteness and Coloniality: An Introduction. Teoksessa: Hoegaerts, J., Liimatainen, T., Hekanaho, L. & Peterson, E. (toim.) Finnishness, Whiteness and Coloniality Helsinki: Helsinki University Press, 1–16. https://doi.org/10.33134/HUP-17-1

Liimatainen, T. (2022). In/visible Finnishness – Representations of Finnishness and Whiteness in the Sweden-Finnish Social Media Landscape. Teoksessa: Hoegaerts, J., Liimatainen, T., Hekanaho, L. & Peterson, E. (toim.) Finnishness, Whiteness and Coloniality Helsinki: Helsinki University Press, 181–205. https://doi.org/10.33134/HUP-17-8

Liimatainen, T., & Carlsson, N. (2021). “Kyss mig, jag är en sverigefinne!”: Gränsdragningar mellan invandrarskap och minoritetsskap i den sverigefinska etnopolitiska mobiliseringen 1980-2020. Tidskrift för genusvetenskap, 42(4), 75–99. https://doi.org/10.55870/tgv.v42i4.6058

Liimatainen, T. (2019). From In-Betweenness to Invisibility: Changing Representations of Sweden Finnish Authors. Journal of Finnish Studies, 23(1), 41–66.