Tuire Liimatainen

Specialforskare

FD

  • Etnicitet
  • Identitet och tillhörighet
  • Diasporor och transnationella nätverk
  • Etnopolitik och minoritetsaktivism
  • Sverigefinnar
  • Utlandsfinländare
  • Digitala medier

ORCID

 

 

 

Presentation

Mina forskningsintressen sträcker sig över en mångfald av ämnen som berör etnicitet, tillhörighet och identitet. Jag är särskilt intresserad av hur dessa frågor manifesteras och utvecklas i digitala medier. Jag har tidigare utforskat föreställningar av sverigefinskhet i sociala medier. I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag påverkan av digitalisering på utlandsfinländare och utlandsfinländska frågor. Min forskning är grundad i kulturstudiers kritiskt och jämförande ramverk med fokus på att analysera olika fenomen ur ett mångdimensionellt perspektiv. Jag använder främst kvalitativa metoder, särskilt diskursanalys.

Projekt

Ulkosuomalaisten digitaaliset diasporat – Identiteetti, kuuluminen ja kansakuntaisuus verkottuneessa ajassa [Utlandsfinländska digitala diasporor – Identitet, tillhörighet och nation i den uppkopplade tiden] (Koneen säätiö, 2023–2026)

Publicationer

Liimatainen, T. (2023). Antti Jalava – ruotsinsuomalainen kirjailija? Rajojen ylityksiä ja rajanvetoja ruotsinsuomalaisessa etnopolitiikassa. Teoksessa: Hämäläinen, N., Karhu H., & Martikainen, T. (toim.) Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Liimatainen, T. & Carlsson, N. (2022). Våga finska! Sverigefinsk språkaktivism på sociala medier. Teoksessa: Milani, T. M. & Salö, L. (toim.) Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 67–96.

Liimatainen, T. (2022). Finnishnesses in Sweden: The Discursive Construction of Ethnicity in the Landscape of Social Media. PhD diss., University of Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/346635

Hoegaerts, J., Liimatainen, T., Hekanaho, L., & Peterson, E. (toim.) (2022). Finnishness, Whiteness and Coloniality. Helsinki: Helsinki University Press. https://doi.org/10.33134/HUP-17

Hoegaerts, J., Peterson, E., Liimatainen, T., & Hekanaho, L. (2022). Finnishness, Whiteness and Coloniality: An Introduction. Teoksessa: Hoegaerts, J., Liimatainen, T., Hekanaho, L. & Peterson, E. (toim.) Finnishness, Whiteness and Coloniality Helsinki: Helsinki University Press, 1–16. https://doi.org/10.33134/HUP-17-1

Liimatainen, T. (2022). In/visible Finnishness – Representations of Finnishness and Whiteness in the Sweden-Finnish Social Media Landscape. Teoksessa: Hoegaerts, J., Liimatainen, T., Hekanaho, L. & Peterson, E. (toim.) Finnishness, Whiteness and Coloniality Helsinki: Helsinki University Press, 181–205. https://doi.org/10.33134/HUP-17-8

Liimatainen, T., & Carlsson, N. (2021). “Kyss mig, jag är en sverigefinne!”: Gränsdragningar mellan invandrarskap och minoritetsskap i den sverigefinska etnopolitiska mobiliseringen 1980-2020. Tidskrift för genusvetenskap, 42(4), 75–99. https://doi.org/10.55870/tgv.v42i4.6058

Liimatainen, T. (2019). From In-Betweenness to Invisibility: Changing Representations of Sweden Finnish Authors. Journal of Finnish Studies, 23(1), 41–66.