Migrationsinstitutets forskning fokuserar på migration och dess effekter. Vi undersöker migration både förr och nu. Migrationsinstitutets särskilda uppgift är att lyfta fram finländarnas migration samt information om finländare bosatta utomlands och deras ättlingar.

Migrationen delas in i internationell migration, alltså in- och utvandring, samt intern omflyttning. Dessa olika folkrörelser är på många sätt kopplade till varandra och enligt vår uppfattning går det inte att förstå en av dem utan att även beakta de andra.

Våra forskningsteman omfattar till exempel migration på grund av arbete, studier och familjerelationer samt landsflykt. I samband med dessa kan vi granska många företeelser, till exempel hanteringen av migrationen, etableringen av migranterna, uppkomsten av etniska grupper och migrantättlingarnas erfarenheter i olika generationer.

Migrationen är ofta förknippad med omfattande internationella fenomen och utvecklingsförlopp. Sådana är bland annat urbaniseringen, teknologiska omvälvningar, den ekonomiska globaliseringen och klimatförändringen. Dessutom skapar skillnaderna i befolkningsstrukturen och levnadsstandarden i olika områden förutsättningar för migration. Även den politiska situationen inverkar och framför allt olika slags konflikter driver människor i rörelse.

Även om individer och grupper har rört på sig genom tiderna, kan många i dagens värld enklare och snabbare än tidigare röra sig mellan bostadsorter och länder. Skillnaden mellan att permanent bosätta sig och göra mer kortvariga besök har minskat. Att leva på flera olika orter är tämligen vanligt, oavsett om det gäller pendling, stugliv eller utlandsboende på deltid.

Forskningsprinciper

Migrationsinstitutets strategiska mål är att bedriva högklassig och etiskt hållbar forskning. Vid behov görs en etikprövning av våra forskningsprojekt på förhand. Etikprövningen utförs i samarbete med Åbo universitet. 

Vi har förbundit oss att följa Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar samt Delegationen för informationsspridnings (TJNK) rekommendationer för vetenskapskommunikation

Vi har dessutom förbundit oss till principerna för öppen vetenskap, vilket betyder att våra publikationer är kostnadsfritt tillgängliga i den mån det är möjligt, forskningsprocesserna är dokumenterade och forskningsdata är öppet tillgängliga för andra forskare. Mer information om principerna för öppen vetenskap finns på webbplatsen Öppen vetenskap.

Webbplatsen Ansvarsfull forskning ger instruktioner om god praxis inom forskningsetik och vetenskaplig kommunikation i Finland.

Forskningsprojekt
Migrationsinstitutet bedriver grundläggande forskning om migration och konsekvenserna av den. Dessutom deltar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt och utarbetar undersökningar på…
Läs mer
Emigration
Emigrationsforskning har en stark ställning i Migrationsinstitutets verksamhet. Vi bedriver forskning om såväl historisk emigration som nutida emigration. Finland var länge en tämligen…
Läs mer
Immigration
Immigrationsforskningen har blivit ett centralt forskningsområde för Migrationsinstitutet, samtidigt som invandringen till Finland och befolkningen med invandringsbakgrund…
Läs mer
Intern omflyttning
Migrationsinstitutet har långa traditioner inom forskningen kring landets interna flyttningsrörelser. Även om Finland var ett i hög grad jordbruksdominerat land ända fram till 1960-talet, har…
Läs mer