Migrationsinstitutet har enligt stadgarna rätt att ta emot donationer och testamenten från Finland och utlandet.

Tidigare donationer har institutet investerat i sina fonder, ur vilka man betalar ut årliga understöd för forskning om, dokumentation av och konferensverksamhet i anslutning till finländska flyttningsrörelser och migration.

Arkiv tar likaså emot donationer i form av olika dokument som sparas för kommande generationer. Sådant material är till exempel:

  • organisationers arkiv
  • privata brev
  • dagböcker
  • fotografier
  • intervjuinspelningar
  • små bruksföremål

Kontaktpersoner

Arkivdonationer: arkivarie Jarno Heinilä

Övriga donationer: verkställande direktör Saara Pellander

Organisationen och stadgar
Migrationsinstitutets styrelse och förvaltningsråd utfärdar de allmänna riktlinjerna för verksamheten. Styrelsen fattar även beslut om stipendierna som delas ut. Bland institutets…
Läs mer
Stipendier
Vi delar ut bidrag för migrationsforskning Migrationsinstitutet förvaltar tre fonder, vars avkastning används för att stödja forskning om och dokumentation av finländsk migration. Alla…
Läs mer