Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland finländare bosatta utomlands och främja kunskapen om detta. Vi är en riksomfattande aktör och en stor del av vårt arbete sker i Finland, men för utlandsfinländarnas del är vårt verksamhetsområde hela världen.

Migrationsinstitutet bedriver forskning och publikationsverksamhet, upprätthåller arkivsamlingen, emigrantregistret och ett specialbibliotek i området samt ordnar evenemang och utställningar. Migrationsinstitutet är multivetenskapligt och bedriver nära samarbete med inhemska och utländska högskolor och andra institutioner.

Institutet har tre verksamhetsställen. Migrationsinstitutet har sitt huvudverksamhetsställe i Åbo, och arkivsamlingarna, biblioteket och utställningslokalerna är belägna i anslutning till det. Verksamhetsstället i Seinäjoki ligger i anslutning till Seinäjoki universitetscentrum. En betydande del av verksamheten koncentrerar sig på undersökning av migration i Österbotten. Verksamhetsstället i Vasa (Centret för Svenskfinland) finns i Åbo Akademis enhet i Vasa. Det har till uppgift att genomföra forskning och dokumentation om finlandssvenska emigranter.

Institutets verksamhet möjliggörs av undervisnings- och kulturministeriets statsbidrag och därutöver är andelen för konkurrensutsatt projektfinansiering betydande framför allt inom forskningen. Institutet har även egna stiftelsemedel, som används både för att stödja den egna verksamheten och för stipendier.

Stiftelsen för Migrationsinstitutet sr grundades 1974. Institutet grundades i samverkan mellan alla dåvarande finländska universitet, några ministerier och icke-statliga organisationer. Institutets grundare kom från Åbo universitet.

Vi är med i Delegationen för stiftelser och fonder (SRNK) och följer delegationens anvisningar om god stiftelsesed.

Du kan läsa mer om Migrationsinstitutets historia i historieverket LIIKKEELLÄ – Siirtolaisuusinstituutti 1974–2014.

Nätverk och intressegrupper

Migrationsinstitutet gör forskningssamarbete med flera universitet och högskolor samt med viktiga inhemska och utländska forskningssamfund. Dessa är IMISCOE, AEMI, Nordic Migration Research–nätverket, Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration ETMU och Demografiska Föreningen i Finland r.f. Migrationsinstitutet koordinerar forskarnätverket Nordic Migration Research under perioden 2019–2022. Institutet antogs som medlem i Vetenskapliga samfundens delegation hösten 2015.

Vi har en aktiv kontakt med utlandsfinländska organisationer, bland annat med Suomi-Seura och evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare. Vi medverkar även i många andra organisationer, arbetsgrupper och kommittéer. Migrationsinstitutet är medlem i Sverigefinländarnas Arkiv. Vi deltar dessutom i utvecklingen av samarbetet med Finlandia Foundation i USA. Helsingfors universitets Ruralia-institut och Jyväskylä universitets institution för historia och etnologi blivit betydande samarbetspartner för verksamhetsstället i Seinäjoki. Centret för Svenskfinland har byggt kontakter med organisationen Swedish Finn Historical Society i USA och flera offentliga aktörer i regionen.

Migrationsinstitutets strategi 2018–2020

MISSION

Vi undersöker migration och dess samhällspåverkan.

Vi samlar in, lagrar och tillgängliggör material om migration.

Vi deltar i faktabaserad samhällsdebatt och påverkan.

VISION

Vi är den mest kända och ansedda organisationen som forskar i migration och bevarar minnen i Finland.

Vi medverkar i internationell migrationsforskning.

Vi är ett internationellt center för forskningen om utlandsfinländare.

STRATEGI

Vi stärker forskningsverksamheten och bedriver högklassig forskning.

Vi rekryterar de mest lovande talangerna.

Vi utökar den digitala tillgängligheten.

Vi kommunicerar om vårt kunnande.

Vi samarbetar.

Vi är en betrodd expert.

Vi utvecklar vår medelsanskaffning fördomsfritt.

VÄRDEGRUND

Migration är en samhällsresurs.

Vi följer principerna för öppen och etiskt hållbar forskning.

Vi främjar vårt kunnande.

Vi följer en god förvaltningssed.

Vi tar hand om varandra.