Emigrationsforskning har en stark ställning i Migrationsinstitutets verksamhet. Vi bedriver forskning om såväl historisk emigration som nutida emigration.

Finland var länge en tämligen fattig och jordbruksdominerad region som saknade omfattande internationell migration. I Finlands historia finns två stora migrationsperioder som inföll samtidigt med den allmänna urbaniseringen och landets industrialisering.

I sekelskiftet 1900 flyttade över 300 000 personer från Finland till Nordamerika och på 1950–1970-talen flyttade över 400 000 personer till Sverige. Dessa utflyttningar gav upphov till de största utlandsfinländska samhällena.

Utöver dessa stora utflyttningar pågår dels mindre omfattande utflyttningar till olika delar av världen och dels en kontinuerlig internationell migration, även om volymerna i regel inte är speciellt stora. Det finns finländare bosatta i nästan hela världen.

Finländarnas emigration har hållit sig relativt stabil under hela 2000-talet. I genomsnitt har 14 000 personer per år lämnat landet, merparten av dessa har finländsk bakgrund. Siffran har i någon mån ökat i synnerhet till följd av att utlänningar som slagit sig ner i landet har flyttat bort.

Många migranter i dag är relativt välutbildade och ett stort antal av dem återvänder till Finland efter ett antal år.

Antalet finländska medborgare bosatta utomlands är cirka 300 000 och antalet människor i utlandet med finländskt ursprung uppskattas uppgå till cirka 1,5 miljoner.

Forskningsprojekt
Migrationsinstitutet bedriver grundläggande forskning om migration och konsekvenserna av den. Dessutom deltar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt och utarbetar undersökningar på…
Läs mer