Anne Häkkisen väitöskirja Siirtolaisuusinstituutin Julkaisuja-sarjassa

Eurooppalaisissa ja kotimaisissa julkisissa keskusteluissa maahanmuuttajien solmimat ylirajaiset avioliitot on tyypillisesti nähty ongelmallisina. Erityistä huolta ovat herättäneet järjestetyt avioliitot ja ketjumaahanmuutto Eurooppaan. Käsillä oleva teos laajentaa ja monipuolistaa kuvaa ylirajaisesta avioliittomaahanmuutosta ja puolisovalintaprosesseista. Se avaa avioliittoihin liitettyjä käsityksiä, mielikuvia ja stereotypioita, purkaa auki järjestetyn avioliiton käsitettä sekä osoittaa, että ylirajaisen avioliiton kategorian alle mahtuu joukko hyvin eri tavoin solmittuja liittoja. Tutkimus pohjaa Irakista, Iranista ja Turkista Suomeen muuttaneiden kurdien etnografisiin haastatteluihin sekä Tilastokeskukselta saatuihin tilastoaineistoihin. Tutkimuksessa korostuvat erityisesti nuorten aikuisten kurdinaisten kokemukset ja näkemykset. Se haastaa yksipuolisen käsityksen naisista pelkkinä passiivisina objekteina ja osoittaa, että he osallistuvat aktiivisesti puolisovalintaprosessiin esimerkiksi solmimalla omaehtoisia ylirajaisia online-suhteita.

Julkaisun sisällysluettelo

1. Johdanto
1.1. Ylirajainen avioliitto tutkimuskohteena
1.2. Avioliittomuuttoa ja perheenyhdistämistä säätelevä lainsäädäntö Suomessa
1.3. Tutkimuksen rakenne

2. Tutkimuksen käsitteelliset ja teoreettiset työkalut
2.1. Transnationaalinen lähestymistapa maahanmuuttotutkimuksessa
2.2. Avioliittokäytäntöjen ja puolisovalinnan teoretisointia
2.3. Etnisyys ja etnoseksuaaliset rajat
2.4. Sukupuoli ja toimijuus

3. Tutkimusmenetelmät ja –aineistot
3.1. Monimenetelmällinen lähestymistapa
3.2. Etnografiset aineistot ja aineiston keruu
3.3. Haastatteluaineiston käsittely ja analyysi
3.4. Tilastoaineisto
3.5. Eettisiä kysymyksiä maahanmuuttotutkimuksessa

4. Kurdit, Kurdistan ja kurdidiaspora
4.1. Kurdien kokema etninen syrjintä sekä kurdikysymys Lähi-Idässä
4.2. Suomen kurdinkielinen väestö osana eurooppalaista kurdidiasporaa
4.3. Kurdien avioliittokäytännöt sosiokulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa

5. Translokaalisia asemoitumisia erilaisten normatiivisten odotusten, arvojen ja sosiaalisten maailmojen välillä
5.1. Ystävyyssuhteita, vierauden kokemuksia ja toiseutta tuottavia arkipäivän kohtaamisia
5.2. Seksuaalisuuden ja seurustelun sosiaalinen kontrolli
5.3. Kunniasta, kontrollista ja väkivallasta
5.4. Yhteenveto

6. Puolisovalinta, ylirajainen avioliitto ja sopivan kumppanin kriteerit
6.1. Käsityksiä ja mielikuvia ylirajaisista avioliitoista
6.2. Etnisyydestä, kulttuurista, uskonnosta ja sukulaisuuden merkityksestä puolisovalinnassa
6.3. Yhteenveto

7. Ylirajainen järjestetty avioliitto
7.1. Mikä tekee järjestetystä avioliitosta järjestetyn?
7.2. Vanhempien sukupolvien avioituminen ”perinteisesti” ja ”vanhalla tavalla”
7.3. Ylirajaisen järjestetyn avioliiton ilmenemismuotoja
7.4. Yhteenveto

8. Omasta aloitteesta alkaneet ylirajaiset seurustelusuhteet ja avioliitot 
8.1. Aloitteen tekeminen ja tutustuminen konventionaalisin tavoin
8.2. Vanhempien hyväksyntä avioliitolle
8.3. Kohtaamisia Internetin välityksellä
8.4. Yhteenveto

9. Päätäntä
9.1. Tutkimuksen metodologisia ja teoreettisia paikantumisia
9.2. Vahvan endogamiataipumuksen yhteys ylirajaisen avioitumisen yleisyyteen
9.3. Ylirajaisten avioliittojen kirjo Suomessa asuvien kurdien keskuudessa
9.4. Miksi Suomessa asuva kurdi avioituu ylirajaisesti?
9.5. Yksilö, toimijuus ja kolmansien osapuolien rooli puolisovalinnassa
9.6. Lopuksi

Teoksen saatavuus

Teos on ladattavissa veloituksetta Siirtolaisuusinstituutin sivuilta. Pdf

Painettua teosta voi tilata verkkokaupasta (35 €)

Tiedot

Anne Häkkinen: Ylirajainen avioliitto. Puolisovalinta ja avioituminen Suomessa asuvien kurdien keskuudessa. Julkaisuja 34. Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

ISBN 978-952-7167-90-8 (nid.)
ISBN 978-952-7167-91-5 (pdf)
ISSN 2343-3507 (painettu)
ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

Uutiset
Tältä sivulta löydät Siirtolaisuusinstituutin tuoreimmat uutiset. Tapahtumat löytyvät omalta sivultaan.
Lue lisää
Etusivu
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää