Suomen Akatemia, 2018–2021

Hankkeen johtaja:

Hankkeen tavoite:

Hanke tutkii tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia arjen turvallisuuden kokemuksiin ja organisoimiseen haavoittuvien maahanmuuttajien ja heidän transnationaalisten perheidensä keskuudessa ja se koostuu kolmesta osaprojektista:

Johanna Hiitolan projekti ”Perheestä erossa: Arkielämän rakentuminen erillään perheenjäsenistä” tutkii, miten Suomen kiristynyt perheenyhdistämislainsäädäntö vaikuttaa pakolaistaustaisten siirtolaisten perhe-elämään. Hänen tavoitteenaan on ottaa selvää, millaisia strategioita Afganistanista, Irakista ja Somaliasta kotoisin olevat henkilöt kehittävät pyrkiessään tuomaan perheenjäseniään Suomeen. Tutkimus tuo esiin, miten siirtolaiset selviävät tilanteessa, jossa perheen erillään olo jatkuu pidemmän aikaa. Kuinka erossa olo vaikuttaa aikuisten ja alaikäisten siirtolaisten arkipäivän turvallisuuden tunteeseen? Hiitola selvittää myös, millaisia verkostoja ja merkityksellisiä ihmissuhteita siirtolaiset luovat Suomessa lähiomaisten poissa ollessa. Tutkimuksen keskiössä ovat siis siirtolaisuuden hallinnan, ajan ja perhettä koskevien käsitysten risteymät. Aineisto kerätään haastattelemalla sekä aikuisia että alaikäisiä siirtolaisia.

Abdirashid Ismailin projekti ”Maahanmuuton uusi hallinto Suomessa ja ylirajaiset somalialaiset maahanmuuttajat: Selviytymisen strategioita ja arjen kokemuksia” selvittää Suomen uusien maahanmuuttoa koskevien lakien ja politiikkojen vaikutusta turvapaikanhakijoiden ja heidän kotimaahan jääneiden perheidensä elämään. Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin selvittää sekä paperittomien että pitkittyneessä turvapaikanhakuprosessissa olevien somalialaisten kokemuksia ja kuinka he yrittävät luoda turvallisuutta arjessaan. Toiseksi tavoitteena on tutkia strategioita, joita he käyttävät muuttaakseen epävarmaa maahanmuuttostatustaan. Kolmanneksi hanke pyrkii selvittämään uusien maahanmuuttopolitiikkojen vaikutusta Euroopassa, erityisesti Suomessa olevien siirtolaisten Somaliassa oleviin perheisiin. Aineisto kerätään haastatteluiden ja etnografisen kenttätyön avulla Suomessa ja Somaliassa.

Jaana Palanderin projektin “Turvapaikanhakijoiden oikeus perheenyhdistämiseen” tavoitteena on analysoida, erityisesti lainsäädännön näkökulmasta, turvapaikanhakijoina tulleiden ulkomaalaisten mahdollisuutta saada perheenjäseniään Suomeen. Erityisen mielenkiinnon kohteena on yksintulleiden, perheenyhdistämistä toivovien lasten asema. Tutkimuksessa analysoidaan lain tarjoamaa suojaa niin kansallisen lainsäädännön, Euroopan unionin oikeuden kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta. Perheenyhdistämislainsäädännön edellytysten lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan neuvonnan ja oikeusavun saatavuutta. Menetelmällisesti tutkimus perustuu dokumenttien kuten lakien, viranomaispäätösten ja oikeuskäytännön analyysiin hallintotieteellisen ja oikeustieteellisen tutkimuksen keinoin. Lisäksi tutkimuksessa haastatellaan viranomaisia ja muita relevantteja toimijoita.

Keskeiset yhteistyökumppanit:

Dr. Maybritt Jill Alpes (Vrije Universiteit Amsterdam), Professor Eleonore Kofman (Middlesex University London, UK), Dr. Laura Hammond (SOAS University of London, UK), Dr. Helena Wray (University of Exeter, UK), East Africa University Bosaso, Puntland State University, University of Hargeisa, University of Burco

Hankkeen tutkijat: