Svenska Kulturfonden, Tre Smeder, Vasa sjukvårdsdistrikt, 2020–2021

Forskare: Specialforskare docent Maili Malin

Målsättning:

Projektet går ut på att analysera registerdata och enkätresultat som berör invandrares hälsa och välfärd i Svenskfinland. Finlandssvenskarna har överlag en bättre hälsa än finsktalande finländare, bland annat på grund av ett starkare socialt kapital. Detta projekt undersöker huruvida det sociala kapitalet också berör invandrare bosatta i kommuner i Svenskfinland. Frågan här är alltså om invandrare har en bättre hälsa i svensk- och tvåspråkiga kommuner än i finskspråkiga kommuner. Ett inledningswebinarium ordnas i februari/mars 2021 och resultaten av analysen utmynnar i en rapport som utkommer hösten 2021. Resultaten förankras vid sjukvårdsdistrikten också via policy papers och ett slutseminarium.

Läs mer: Svenska Kulturfonden: Hur mår invandrare i Svenskfinland?

Rapporten: Maili Malin: Välfärd hos personer med utländsk bakgrund i Österbotten och Nyland – inverkar boendekommunens svenskspråkighet? : Ulkomaalaistaustaisten hyvinvointi Pohjanmaalla ja Uudellamaalla – vaikuttaako asuinkunnan ruotsinkielisyys?