Marja Tiilikainen

Specialforskare +358 40 684 3814

Fil.Dr., Docent

  • Internationella invandrarfamiljer
  • Sjukdom och helande som kulturella fenomen
  • Vardaglig religiositet
  • Familjeseparation och den vardagliga tryggheten
  • Somalisk diaspora

Presentation

Mitt intresseområde är frågor kring invandrarfamiljers vardag, familjeseparation och gränsöverskridande livsstil. När det gäller vardagen är jag speciellt intresserad av de mångfasetterade dimensionerna av religiositet, sjukdom och helande, välfärd samt trygghet. Min forskning har ofta fokuserat på somaliska grupper i diaspora samt muslimska minoriteter. Utöver ett etnografiskt forskningssätt är jag intresserad av deltagande och konstbaserade metoder. Jag har utfört fältarbete utöver i Finland också i Kanada och Somalia.

Projekt

Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita [Familjeseparation, invandringsstatus och vardagstrygghet: Sårbara invandrares erfarenheter och strategier] (Finlands Akademi 2018‒2021)

Nuoret muslimit ja resilienssi: osallistava tutkimus [Unga muslimer och resiliens: deltagande undersökning] (Konestiftelsen 2016‒2020)

Ylirajaiset muslimiavioliitot: hyvinvointi, laki ja sukupuoli [Gränsöverskridande muslimska äktenskap: välbefinnande, lag och kön] (Finlands Akademi 2013‒2018, avslutad)

Islam ja turvallisuus uudelleentarkasteltuina: Ylirajaiset somaliperheet Suomessa, Kanadassa ja Somaliassa [Islam och trygghet granskat på nytt: Gränsöverskridande somaliska familjer i Finland, Kanada och Somalia] (Finlands Akademi 2012‒2017, avslutad)

Urvalda publikationer

Mölsä, Mulki, Marja Tiilikainen ja Raija-Leena Punamäki 2017. Usage of healthcare services and preference for mental healthcare among older Somali immigrants in Finland. Ethnicity & Health. Published online July 3.

Tiilikainen, Marja 2017. “Whenever the Mom Hands Over the Phone, Then We Talk”: Transnational Ties to the Country of Descent among Canadian Somali Youth. Migration Letters 14(1): 63‒74.

Tiilikainen, Marja 2016. Somalialaisten nuorten ylirajainen liikkuminen. Teoksessa Antti Kivijärvi ja Marja Peltola (toim.) Nuorten elinolot -vuosikirja, 119‒131. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusverkosto ja THL.

Tiilikainen, Marja 2015. Looking for a safe place: Security and transnational Somali Muslim families. Journal of Religion in Europe 8 (1): 51‒72.

Tiilikainen, Marja 2013. Illness, Healing and Everyday Islam: Transnational Lives of Somali Migrant Women. Teoksessa Nathal Dessing, Nadia Jeldtoft, Jørgen Nielsen ja Linda Woodhead (toim.), Everyday Lived Islam in Europe, 147‒162. Farnham, Surrey: Ashgate.

Tiilikainen, Marja 2012. It’s Just Like the Internet: Transnational Healing Practices between Somaliland and the Somali Diaspora. Teoksessa Hansjörg Dilger, Abdoulaye Kane ja Stacey A. Langwick (toim.), Medicine, Mobility and Power in Global Africa: Transnational Health and Healing, 271–294. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Tiilikainen, Marja 2011. Failed Diaspora: Experiences of Dhaqan Celis and Mentally Ill Returnees in Somaliland. Nordic Journal of African Studies 20(1): 71−89.

Tiilikainen, Marja ja Peter Koehn 2011. Transforming the Boundaries of Health Care: Insights from Somali Migrants. Medical Anthropology 30(5): 518–544.

Al-Sharmani, Mulki, Marja Tiilikainen ja Sanna Mustasaari toim. 2017. Special Issue of Migration Letters on the theme of ”Transnational Migrant Family Life: Navigating Family Practices, Generations, and Spheres.” Migration Letters 14(1).

Tiilikainen, Marja, Outi Fingerroos ja Abdirashid A. Ismail toim. 2016. Special Issue of Bildhaan: An International Journal of Somali Studies on the theme of “Revisiting Somali Identities”, based on the 12th Somali Studies International Association Congress in Helsinki from 19–23 August 2015. Bildhaan 16.

Martikainen, Tuomas ja Marja Tiilikainen, toim. 2013. Islam, hallinta ja turvallisuus. Turku: Eetos.

Tiilikainen, Marja 2003. Arjen islam: Somalinaisten elämää Suomessa. Tampere: Vastapaino.