Nina Carlsson

Specialforskare

Fil. dr

  • Medborgarskap och naturalisering
  • Språkkrav och kulturkunskapsprov
  • Språklig rättvisa
  • Nationella minoriteter
  • Ytterhögerns normalisering
  • Utvisningsbarhet
  • Kritisk policyanalys

Presentation

Jag är postdoktor vid Uppsala Universitet och gästforskare vid Migrationsinstitutet. Jag disputerade i statsvetenskap vid Södertörns högskola år 2021. Min forskning handlar om medborgarskap, minoritetspolitik och språk. Mitt postdocprojekt (Vetenskapsrådet 2023-2025) handlar om språkkrav och kulturkunskapsprov i Danmark, Sverige och Finland. Min övriga forskning handlar om nationella minoriteters position i integrationspolitik, ytterhögerns syn på olika minoritetsgrupper och byråkratiskt handlingsutrymme i policyimplementering. Jag använder mig av intervjuer och policydokument i min forskning och bland annat kritisk policyanalys som analysmetod.

Projekt

Everyday bordering through language requirements in multilingual cities (Vetenskapsrådet), 2023-2025

Senaste publikationer

Liimatainen, Tuire, and Nina Carlsson. 2023. “Våga Finska! Sverigefinsk aktivism på sociala medier.” In Sveriges Nationella Minoritetsspråk, eds. Linus Salö and Tommaso M Milani. Lund: Studentlitteratur, 67–96.

Carlsson, Nina. 2023. “Boundaries and Belonging Among Settled Minorities and Refugees in Bulgaria.” Nationalities Papers 51(5): 1123–42. doi:https://doi.org/10.1017/nps.2021.80.

Bonotti, Matteo, Nina Carlsson, and Colin W Rowe. 2022. “Introduction: Linguistic Justice, Migration and the Nation‐state.” Nations and Nationalism 28(2): 379–86. doi:https://doi.org/10.1111/nana.12793.

Carlsson, Nina. 2022. “Majority Nation‐building through Language Requirements: Minority Perspectives from EU27.” Nations and Nationalism 28(2): 465–82. doi:https://doi.org/10.1111/nana.12796.

Liimatainen, Tuire, and Nina Carlsson. 2021. “’Kyss mig, jag är en sverigefinne!’ Gränsdragningar mellan invandrarskap och minoritetsskap i den sverigefinska etnopolitiska mobiliseringen 1980-2020.” Tidskrift för Genusvetenskap 42(4): 76–99. doi:https://doi.org/10.55870/tgv.v42i4.6058.

Carlsson, Nina. 2021. “One Nation, One Language? National Minority and Indigenous Recognition in the Politics of Immigrant Integration.” Doctoral Diss. Huddinge: Södertörn University. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1510021/FULLTEXT01.pdf.